ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 15:06
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
หลักสูตรนวัตกรรมเซรามิกส์ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอ การเรียนการสอนแนวทางในการประกอบอาชีพ เพื่อการขยายโอกาศทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการสู่โรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ 0
20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2561 75
7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พ.ท.ไตรภพ สมดี พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้รวบรวมปัจจัย สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบ ผู้ประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจ 89
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ประจำปีการศึกษา 2561 77
7 กันยายน 2561 บริการวิชาการ ด้วยการออกแบบร้านค้า ทอฝัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา 50
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 45
12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 62
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 93
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ 115
26 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏโคราช ปลูกความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) 434
"26 ก.ค. 61 ฤกษ์มงคล หลอมรวมทุกดวงใจ ราชภัฏโคราชน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 102
24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561 ณ วัดโพธิ์ 111
15 - 17 กรกฎาคม 2561 โครงการ "พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)" 86
4-6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องดิน 62
4-6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม "พัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องดินมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเพิ่มสมรรถนะเชิงช่าง 85
18 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 126
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018).... 92
4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 99
23 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 118
13-16 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดนิทรรศการ “Space of Arch” ณ ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอลทเวนตี้วัน Terminal 21 103
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018) 103
1 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการจัดการความรู้หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90
โครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018) 138
18 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 109
27 มีนาคม 2561 ประชุมโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 189

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/