ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png3.png6.png0.png2.png
Today6
Yesterday77
This week161
This month1122
Total273602

Who Is Online

4
Online
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561 01:26
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ประจำปีการศึกษา 2561 16
7 กันยายน 2561 บริการวิชาการ ด้วยการออกแบบร้านค้า ทอฝัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ให้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา 7
31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหาร จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 8
12 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 17
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “เชื่อมโยงเครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย”ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 44
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ 50
26 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม “ราชภัฏโคราช ปลูกความจงรักภักดี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) 388
"26 ก.ค. 61 ฤกษ์มงคล หลอมรวมทุกดวงใจ ราชภัฏโคราชน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" 46
24 กรกฎาคม 2561 บุคลากรและนักศึกษาโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2561 ณ วัดโพธิ์ 55
15 - 17 กรกฎาคม 2561 โครงการ "พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร (NRRU Toastmasters Club)" 36
4-6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องดิน 25
4-6 กรกฎาคม 2561 กิจกรรม "พัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะช่างฝีมือเครื่องดินมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเพิ่มสมรรถนะเชิงช่าง 43
18 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากับองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 76
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018).... 46
4 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 53
23 พฤษภาคม 2561 โครงการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 75
13-16 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดนิทรรศการ “Space of Arch” ณ ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอลทเวนตี้วัน Terminal 21 59
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)ได้ดำเนินโครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018) 55
1 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและการจัดการความรู้หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 41
โครงการการประกวดหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2561 Innovative Craft Award 2018(ICA2018) 77
18 เมษายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 60
27 มีนาคม 2561 ประชุมโครงการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศไทย 136
26 มีนาคม 2561 โครงการจัดการความรู้ กระบวนการจัดทำโครงการ 54
19 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ และการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 122
22- 23 กุมภาพันธ์ 2561 การตรวจเยี่ยมรับรองปริิญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)และ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 128

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/