ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png7.png9.png
Today77
Yesterday127
This week538
This month2167
Total283379

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:01
Powered by CoalaWeb

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ซึ่งมุ่งเน้นต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นเป็นสำคัญ ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์จึงมีความต้องการเผยแพร่ แนะแนว ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และสร้างมุมมองใหม่ ให้แก่ ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอน ในกลุ่มสาระศิลปะศึกษา เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาโดยมีการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิค และแนวความคิดในสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน โดยการบูรณาการทักษะด้านศิลปะกับกับการสอนในรายวิชาศิลปะศึกษา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบัติด้านศิลปะได้ โดยการปฏิบัติจริงของครูแล้วนำไปถ่ายทอดสู่การจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเพื่อเป็นการต่อยอดจากการนำผลการอบรมมาใช้ในการพัฒนาครู โดยปฏิบัติการสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาตามจินตนาการ และแนวความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ตลอดจนการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานของเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะได้อย่างอิสระ จนสามารถพัฒนาสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูเพื่อเกิดความยั่งยืนต่อไป
ceramic082018 1
ceramic082018 2
ceramic082018 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/