ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:05
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
16 สิงหาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตให้ความรู้เซรามิกส์เบื้องต้น ณ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว 174
11 สิงหาคม นักศึกษา บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฯ 158
จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 213
8 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 169
25 กรกฎาคม 2560 เวลา10.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY ปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึก รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 144
5 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2560 149
3 กรกฎาคม 2017 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 29.2.2 550
3-4 มิถุนายน 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2560 166
15-16 มิถุนายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 132
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 161
13 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 148
โครงการการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ 158
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความขอบคุณแด่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ครบวาระในปี 2560 กับ อาจารย์ ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา 168
23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการและการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560 184
19 พฤษภาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสารหกรรม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 166
18 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 221
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสิรฐ เข้าร่วมนำเสนอวิจัยใน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th Higher Education Research Promotion Congress : HERP CONGRESS V) 193
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำความสะอาดและบูรณะเสนาสนะ ณ วัดป่าศิลาทอง” 212
24 มีนาคม 2560 การสัมนา "Craft Trends in ASEAN+ 2017" เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากนักสร้างสรรค์ งานหัตกรรมจากกลุ่มอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน เป๋นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการออกแบบ 219
8-10มีนาคม 2560 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 173

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/