ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png6.png7.png
Today81
Yesterday80
This week574
This month2042
Total268967

Who Is Online

1
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 22:25
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
11 สิงหาคม นักศึกษา บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฯ 183
จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 247
8 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 179
25 กรกฎาคม 2560 เวลา10.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY ปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึก รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 150
5 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2560 160
3 กรกฎาคม 2017 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 29.2.2 555
4 กรกฎาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2560 186
15-16 มิถุนายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 139
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 178
13 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 153
โครงการการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ 180
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความขอบคุณแด่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ครบวาระในปี 2560 กับ อาจารย์ ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา 195
23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการและการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560 191
19 พฤษภาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสารหกรรม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 179
18 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 233
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสิรฐ เข้าร่วมนำเสนอวิจัยใน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th Higher Education Research Promotion Congress : HERP CONGRESS V) 238
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำความสะอาดและบูรณะเสนาสนะ ณ วัดป่าศิลาทอง” 251
24 มีนาคม 2560 การสัมนา "Craft Trends in ASEAN+ 2017" เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากนักสร้างสรรค์ งานหัตกรรมจากกลุ่มอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน เป๋นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการออกแบบ 226
8-10มีนาคม 2560 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 182
17 มีนาคม พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ตามศาสตร์พระราชา 227
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรม Lunch Talk เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ 254
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 235
6 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 224
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559โดยในครั้งนี้อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นาย พีระกานต์ ม่วงมา จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.. 271
11 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม "เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาานวิจัย" 293

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/