ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png4.png8.png
Today56
Yesterday109
This week56
This month1975
Total259648

Who Is Online

2
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:07
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ 165
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความขอบคุณแด่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ครบวาระในปี 2560 กับ อาจารย์ ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา 173
23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการและการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560 187
19 พฤษภาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสารหกรรม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 170
18 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 224
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสิรฐ เข้าร่วมนำเสนอวิจัยใน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th Higher Education Research Promotion Congress : HERP CONGRESS V) 196
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำความสะอาดและบูรณะเสนาสนะ ณ วัดป่าศิลาทอง” 214
24 มีนาคม 2560 การสัมนา "Craft Trends in ASEAN+ 2017" เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากนักสร้างสรรค์ งานหัตกรรมจากกลุ่มอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน เป๋นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการออกแบบ 221
8-10มีนาคม 2560 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 176
17 มีนาคม พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ตามศาสตร์พระราชา 220
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรม Lunch Talk เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ 240
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 220
6 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 219
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559โดยในครั้งนี้อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นาย พีระกานต์ ม่วงมา จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.. 264
11 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม "เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาานวิจัย" 258
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 397
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นตัวแทนในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 381
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและสาธิตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) 308
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องด้วยในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันติวงศ์ 312
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชนะเลิศการประกวดแบบอาคารประเภท townhouse โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 286
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ในการ workshop บ้านแห่งอนาคต ในงาน“สถาปนิกอีสาน’59” 265
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ ถาด เลขที่สิทธิบัตร 50129 261
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล 243
21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 262
19-20 ตุลาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่5 NRRU Show and Share 2016 323

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/