ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

1
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 03:14
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ อ่อนน้อม กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 189
14 กันยายน 2560 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ โดยผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรินทร์ อ่อนน้อม กรรมการตวจประเมินฯ สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศฺิษย์เก่า นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์/นักวิจัย... 164
13-14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. กิจกรรมการตรวจคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 166
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 179
10 สิงหาคม พ.ศ.2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560 174
16 สิงหาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตให้ความรู้เซรามิกส์เบื้องต้น ณ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว 201
11 สิงหาคม นักศึกษา บุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาฯ 203
จังหวัดนครราชสีมาดำเนินการจัดทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ของจังหวัดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า 269
8 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2560 193
25 กรกฎาคม 2560 เวลา10.00 น. บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรม NRRU GREEN UNIVERSITY ปลูกต้นไม้ปลูกจิตสำนึก รวมพลังนับหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว 162
5 กรกฎาคม 2560 โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2560 174
3 กรกฎาคม 2017 การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 29.2.2 569
4 กรกฎาคม 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา2560 196
15-16 มิถุนายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3 จัดขึ้น ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 160
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 199
13 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 3/2560 172
โครงการการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ 213
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความขอบคุณแด่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ครบวาระในปี 2560 กับ อาจารย์ ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา 224
23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนิทรรศการและการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ระดับเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2560 201
19 พฤษภาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสารหกรรม ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 196
18 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 250
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสิรฐ เข้าร่วมนำเสนอวิจัยใน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th Higher Education Research Promotion Congress : HERP CONGRESS V) 268
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำความสะอาดและบูรณะเสนาสนะ ณ วัดป่าศิลาทอง” 268
24 มีนาคม 2560 การสัมนา "Craft Trends in ASEAN+ 2017" เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากนักสร้างสรรค์ งานหัตกรรมจากกลุ่มอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน เป๋นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการออกแบบ 247
8-10มีนาคม 2560 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 199

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/