ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

2
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 02:59
Powered by CoalaWeb

ข่าวสารทั่วไป

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
18 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากรฯคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 250
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ขวัญนภา สิทธิ์ประเสิรฐ เข้าร่วมนำเสนอวิจัยใน โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (The 5th Higher Education Research Promotion Congress : HERP CONGRESS V) 268
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ทำความสะอาดและบูรณะเสนาสนะ ณ วัดป่าศิลาทอง” 268
24 มีนาคม 2560 การสัมนา "Craft Trends in ASEAN+ 2017" เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากนักสร้างสรรค์ งานหัตกรรมจากกลุ่มอาเซียนและนอกภูมิภาคอาเซียน เป๋นกรณีศึกษาด้านการพัฒนาการออกแบบ 247
8-10มีนาคม 2560 โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการสร้างงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบริการวิชาการกับการจัดกิจกรรมพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 199
17 มีนาคม พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 ออกบริการวิชาการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการแก้ไขปัญหาดินเค็ม ตามศาสตร์พระราชา 256
15 มีนาคม พ.ศ. 2560 กิจกรรม Lunch Talk เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในหัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำผลงานวิชาการ 291
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2560 โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 251
6 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 240
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2559โดยในครั้งนี้อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นาย พีระกานต์ ม่วงมา จากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.. 282
11 มกราคม 2560 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย หรือสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและสังคม "เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาานวิจัย" 315
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 453
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นตัวแทนในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 395
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เข้าร่วมแสดงผลงานและสาธิตการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ จำหน่ายผลงานนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) 343
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น.บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องด้วยในวโรกาสขึ้นทรงราชย์สืบสันติวงศ์ 352
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชนะเลิศการประกวดแบบอาคารประเภท townhouse โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST) 318
นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ในการ workshop บ้านแห่งอนาคต ในงาน“สถาปนิกอีสาน’59” 290
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ ถาด เลขที่สิทธิบัตร 50129 292
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคล 273
21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพ พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 281
19-20 ตุลาคม 2559 มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่5 NRRU Show and Share 2016 349
3 กันยายน 2559 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสถาปัตยกรรม 2559 431
18 กันยายน 2559 สโมสรนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 472
8 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 562
18-20 สิงหาคม พ.ศ.2559 นิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิชาการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 646

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/