ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:56
Powered by CoalaWeb

รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ประเภทโควตา ภาคปกติ) กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

 
stu2019
 

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


ภาคปกติ

1. ประเภทโควตา

 1.1 โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา 

 

- รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

- สอบข้อเขียน

- ประกาศผลการสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
- รายงานตัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 
วันที่ 23 มกราคม 2559
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 
ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

 1.2 โควตาเรียนดี โควตากิจกรรมดีเด่น โควตาพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)

 

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน 
- ประกาศผลการสอบข้อเขียน 
- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด 
(เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลสอบคัดเลือก
- รายงานตัว

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 
วันที่ 21 ธันวาคม 2558 – 8 มกราคม 2559 
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 
วันที่ 24 มกราคม 2559
ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 
วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559

2. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

 

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- สอบข้อเขียน
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด
(เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลสอบคัดเลือก
- รายงานตัว

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2559 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2559 
ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 
วันที่ 4 – 7 เมษายน 2559 
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2559

โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 20) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

 

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
- ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร
- ประกาศปิดสาขาวิชาที่มีผู้สมัครน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- ติดต่อเปลี่ยนสาขาวิชา (เฉพาะผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ปิดและ

  ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น

  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1) 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
- สอบคัดเลือก
- ประกาศผลสอบคัดเลือก 
- รายงานตัว

วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 
วันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2559 
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

วันที่ 25 -30 พฤษภาคม 2559

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

วันที่ 5 มิถุนายน 2559 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
วันที่ 26 มิถุนายน 2559

หมายเหตุ  1. กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามประกาศมหาวิทยาลัย 
2. ติดตามข้อมูลกำหนดการรับนักศึกษา ประจำปีพ.ศ. 2559 ได้ที่ www.nrru.ac.th เลือกเมนูการรับเข้าศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

** คลิกที่ชื่อสาขาวิชา  เพื่ออ่านรายละเอียด **

         
หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. หมายเหตุ
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. คณิตศาสตร์ true a -

รับสายวิทย์-คณิต

  2. ภาษาอังกฤษ true a -  
  3. การศึกษาปฐมวัย true a -  
  4. ภาษาไทย true a -  
  5. การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย true a -  
  6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป true a -

รับสายวิทย์-คณิต

  7. ศิลปศึกษา true a -  
  8. สังคมศึกษา true a -  
  9. เคมี true a -

รับสายวิทย์-คณิต

  10. ฟิสิกส์ true a -

รับสายวิทย์-คณิต

  11. ชีววิทยา true a -

รับสายวิทย์-คณิต

  12. คอมพิวเตอร์ศึกษา true a -  
  13. พลศึกษา true a -  
  14. ดนตรี true a -  
  15. นาฏศิลป์ไทย true a -  
  16. อุตสาหกรรมศึกษา true a - รับสายวิทย์-คณิต, 
ศิลป์-คำนวน 
และปวช. ที่เกี่ยวข้อง
  17. พุทธศาสนศึกษา true a -  
  18. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว - ภาษาไทย true a -  
       
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เคมี true a - รับสายวิทย์-คณิต
  2. ฟิสิกส์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  3. เกษตรศาสตร์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  4. คหกรรมศาสตร์ true a true a  
  5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ true a true a รับสายวิทย์-คณิต
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศ true a true a รับสายวิทย์-คณิต
  7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร true a - รับสายวิทย์-คณิต
  8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม true a - รับสายวิทย์-คณิต
  9. ภูมิสารสนเทศ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย true a true a  
  11. ชีววิทยา true a - รับสายวิทย์-คณิต
  12. เทคนิคการสัตวแพทย์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  13. สถิติประยุกต์ true a - รับสายวิทย์-คณิต
  14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ true a -  
  15. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย true a true a รับสายวิทย์-คณิต
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. สาธารณสุขชุมชน true a true a รับสายวิทย์-คณิต
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ภาษาไทย true a -  
  2. ภาษาอังกฤษ true a true a  
  3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ true a true a  
  4. ภาษาญี่ปุ่น true a true a  
  5. ภาษาจีน true a true a  
  6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ true a true a  
  7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว true a -  
  8. การจัดการโรงแรม true a true a  
  9. การพัฒนาสังคม true a true a  
ศศ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการโรงแรม true a true a ปวส. หรือเทียบเท่า
ทางด้านบริหารธุรกิจ, 
พานิชยศาสตร์, 
คหกรรมศาสตร์ 
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิติศาสตร์ true a -  
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. รัฐประศาสนศาสตร์ true a true a  
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบนิเทศศิลป์  true a  true a  
  2. ทัศนศิลป์  true a  -
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม true a true a รับสายวิทย์-คณิต, 
ศิลป์-คำนวน 
และปวช. ที่เกี่ยวข้อง
  2. เทคโนโลยีก่อสร้าง true a true a
  3. การจัดการอุตสาหกรรม true a true a
  4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม true a true a
  5. เทคโนโลยีเซรามิกส์  true a true a
อส.บ. (เทียบโอน) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม true a true a  
อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) 1. การจัดการอุตสาหกรรม true a true a  
  2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม true a true a  
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง true a true a  
9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. สถาปัตยกรรม true a - รับสายวิทย์-คณิต, 
ศิลป์-คำนวน 
และปวช. ที่เกี่ยวข้อง
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิเทศศาสตร์      
       1.1  กลุ่มการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ true a true a  
       1.2  กลุ่มการสื่อสารมวลชน true a true a  
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การจัดการ true a true a  
  2. การตลาด true a true a  
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ true a true a  
  4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ true a true a  
  5. การเงินและการธนาคาร true a true a  
บธ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการ true a true a  
  2. การตลาด true a true a  
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - true a  
  4. การเงินและการธนาคาร - -  
  5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - -  
12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เศรษฐศาสตร์ true a true a รับสายวิทย์-คณิต 
หรือศิลป์-คำนวณ
13. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การบัญชี true a true a  
บช.บ. (เทียบโอน) 1. การบัญชี - true a  
         
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เปิดสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย      

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/