ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png5.png6.png
Today78
Yesterday100
This week248
This month1341
Total279756

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 14:58
Powered by CoalaWeb

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาพลังสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559

12705641 1070440256353149 5480691431161137500 n

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการจิตอาสาพลังสังคม NBTC-ITU Volunteers (NIV) 

โครงการอาสาสมัครจิตอาสาเพื่อสังคม NIV นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ International Telecommunication Union (ITU) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สหประชาชาติ โดยได้จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ USO NET (ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.) และ เพื่อ  

- ส่งเสริมการมีจิตอาสาของบุคคลในทุกระดับชั้น
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก ไอซีที
- เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และการใช้งานภายในศูนย์ USO NET
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ ไอซีที และโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อย่างปลอดภัย
- เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักงาน กสทช. และโครงการศูนย์ USO NET รวมถึงส่งเสริมการใช้งานศูนย์ USO NET ให้เป็นที่แพร่หลาย

 USO NET คืออะไร 

ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หรือแผน USO ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) กสทช. ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน และศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม หรือที่เรียกว่า ศูนย์ USO NET ขึ้นในพื้นที่ชนบทห่างไกล และพื้นที่ที่ประชาชนยังขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชนบท และกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยศูนย์ USO NET แต่ละที่จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์และบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์ด้าน ไอซีที อื่นๆ ไว้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้การดำเนินงานของ กสทช. ภายใต้แผน USO นั้นไม่เพียงแต่การจัดตั้งศูนย์ USO NET และการจัดให้มีบริการเพื่อสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและองค์กร โดยเฉพาะที่เป็นองค์กรหรือหน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด

 การรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559 

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุ และสาขาวิชา
2. มีทักษะทางด้าน IT ในระดับดี
3. หากมีทักษะอื่นๆดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ทักษะด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ หรือด้านการพัฒนาสังคม หรือด้านการบริหารและการตลาด หรือด้านการออกแบบกราฟฟิค การตัดต่อภาพ
4. หรือหากมีประสบการณ์ด้านการทำงานในศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีวินัย ความมุ่งมั่น มีความเป็นจิตอาสาและทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน
6. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความท้าทาย
7. สามารถออกต่างจังหวัด พำนักอาศัยร่วมกับชุมชน และมีเวลาทุ่มเทให้กับงาน หรือ หากอาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง หรือในจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติภารกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
9. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

 ขั้นตอนการสมัคร 

1. ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นรายบุคคล หรือสมัครเป็นทีมทีมละไม่เกิน 3 คน โดยกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ https://goo.gl/iIOjke
2. ผู้สมัครจะต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรง พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. โครงการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัคร นัดหมายเพื่อสัมภาษณ์ และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรอบสุดท้ายผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และทางอีเมลล์ของผู้สมัคร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://www.facebook.com/NIV2014 

 ภารกิจของอาสาสมัคร 

อาสาสมัครจะลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับศูนย์ USO NET โดยมีภารกิจหลักๆคือ

1. อบรมความรู้ด้าน ไอซีที และการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ให้กับผู้ดูแลศูนย์และผู้ใช้งานทั่วไปของศูนย์ USO NET
2. ศึกษาและจัดทำเนื้อหา และรวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของชุมชน โดยอาจรวมถึงเนื้อหาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆของชุมชน ข่าวสารต่างๆที่จำเป็น และอื่นๆ
3. จัดทำสื่อวีดิทัศน์และสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและศูนย์ USO NET และเพื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและของดีต่างๆในท้องถิ่น
4. ศึกษาและจัดทำรายงานเรื่องข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ USO NET เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์ฯ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
5. จัดทำรายงานสรุปผลงานเพื่อนำเสนอต่อ สำนักงาน กสทช. และ ITU

 ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ 

1. ได้เข้าอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ (Boot camp) โดยเนื้อหาในการอบรมครอบคลุม การปฐมนิเทศสำหรับอาสาสมัคร, การอบรมหลักสูตร Intel Easy Steps, หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์, หลักสูตรการถ่ายภาพ/วิดีโอ, หลักสูตรผู้นำและการทำงานในชุมชน และอื่นๆ (เนื้อหาการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
2. ประกาศนียบัตรหลักสูตร Intel Easy Steps ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ถึงระดับ Master (ระดับ Master หมายถึง ผู้เข้ารับการอบรมได้จัดทำหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้กำหนด)
3. ประกาศนียบัตรจาก สำนักงาน กสทช. และ ITU
4. โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่อาจจัดขึ้นในภายหลัง โดย สำนักงาน กสทช. หรือ ITU เช่น โครงการเครือข่ายอาสาสมัครนานาชาติ (International ICT Volunteer) ของ ITU
5. ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศของสหประชาชาติ (ITU)
6. มีโอกาสได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติของ ITU

 สิ่งที่โครงการจะจัดให้ 

1. ทำการสำรวจพื้นที่ภารกิจ โดยส่งเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลยังสถานที่จริง คัดเลือกและประเมินความพร้อมของพื้นที่ภารกิจก่อนเริ่มโครงการ
2. เบี้ยเลี้ยงในระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจ
3. สนับสนุนค่าที่พักในพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติภารกิจ รวมค่าน้ำและค่าไฟฟ้า
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่ระหว่างปฏิบัติภารกิจ
5. สนับสนุนการเดินทางเข้าและออกจากพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ โดยจัดเตรียมให้เดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการไปยังพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมเตรียมความพร้อมที่ Boot Camp รวมถึงการเดินทางออกจากพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
6. ผู้ประสานงานโครงการประจำแต่ละทีม โดยคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากส่วนกลางตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัคร
7. ผู้ประสานงานในพื้นที่ โดยคอยสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจของอาสาสมัคร
8. ประกันอุบัติเหตุตลอดระยะเวลาปฏิบัติภารกิจ
9. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง เบิกได้ตามจริง

 พื้นที่ปฏิบัติภารกิจ 

1. ศูนย์ USO NET ในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา และน่าน จำนวน 3 ศูนย์
2. ศูนย์ USO NET ในจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และนครพนม จำนวน 5-7 ศูนย์
3. ศูนย์ USO NET ในจังหวัดชัยนาท นครปฐม สุพรรณบุรี และอ่างทอง จำนวน 3-5 ศูนย์
4. ศูนย์ USO NET ในจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง และกระบี่ จำนวน 5-7 ศูนย์
(รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) 

 สิ่งที่โครงการคาดว่าจะได้รับ 

- ผู้ดูแลศูนย์และผู้ใช้บริการศูนย์ USO NET มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆมากขึ้น และตระหนักถึงการใช้งาน ไอซีที อย่างปลอดภัย
- คณะกรรมการบริหารศูนย์และผู้ดูแลศูนย์ USO NET มีความเข้าใจในนโยบายและหน้าที่อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- ศูนย์ USO NET มีเนื้อหาและการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น และเหมาะสมกับชุมชนของตัวเอง
- สำนักงาน กสทช. และการดำเนินงานภายใต้ USO รวมถึงศูนย์ USO NET เป็นที่รู้จักมากขึ้น
- ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนา และต่อยอดการใช้งานศูนย์ USO NET ในอนาคต

 กำหนดการ   กรอบเวลาดำเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร    วันนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 สัมภาษณ์อาสาสมัครและประกาศผล    1 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2559
 อบรมและเตรียมความพร้อม    8 - 12 มิถุนายน พ.ศ.2559
 อาสาสมัครลงพื้นที่    13 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 ประเมินผลงานของอาสาสมัคร    23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559
 นำเสนอผลงานต่อ สำนักงาน กสทช.    26 กรกฎาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุ: โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขข้อมูล หรือกำหนดการ โดยจะทำการแจ้งให้ผู้สมัครทราบที่https://www.facebook.com/NIV2014

 เกี่ยวกับ NBTC และ USO 

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หรือ National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) เป็นองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ จัดตั้งขึ้นตาม พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 โดยมีหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สาธารณะอื่นๆ รวมถึงการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม

หนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญภายใต้การดำเนินงานของ กสทช. คือการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation ) หรือที่เรียกสั้นๆว่า USO โดยมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโทรคมนาคมและสารสนเทศอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ หรือท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม หรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการตามสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

 เกี่ยวกับ ITU 

ITU เป็นทบวงชำนาญการพิเศษภายใต้สหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร ด้วยประวัติการทำงานเกือบ 150 ปี   ITU  ได้ประสานความร่วมมือในการจัดสรรการใช้คลื่นวิทยุความถี่ของสังคมโลก  ส่งเสริมความร่วมมือของนานาชาติในการจัดสรร วงจรดาวเทียม ตลอดจนทำงานภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา    นอกจากนี้     ITU     ยังมีบทบาทในการวางมาตรฐานโทรคมนาคมทั่วโลก เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสาร การคมนาคมรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ       ITU   มุ่งมั่นเชื่อมโยงโลกทั้งใบผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ ตั่งแต่เครือข่ายบรอดแบนด์ เทคโนโลยีไร้สายยุคใหม่ ระบบนำร่องเพื่อการบิน และการเดินทะเล  ระบบดาราศาสตร์วิทยุ  ระบบพยากรณ์อากาศผ่านดาวเทียม  การประสานเทคโนโลยีไร้สายและใช้สายเข้าด้วยกัน เพื่อให้สื่อสารได้ทุกที่ทุกเวลา  ไปจนถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และระบบออกอากาศของโทรทัศน์จากอนาล็อคสู่ดิจิตอล

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณโกศล รุจิเมธาภาส โทรศัพท์: 02-615-4383 หรือ 089-1888-669
 อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Line ID:  rkosol

ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว โครงการแบบอัพเดทได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ  https://www.facebook.com/NIV2014/

 

 

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/