ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

1
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:37
Powered by CoalaWeb

กำหนดการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559

กำหนดการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2559

ที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1.

ทบทวนหลักสูตร (สำรวจ วิจัยหลักสูตร)

1 ม.ค.-31 ธ.ค.59

หลักสูตร

2.

เสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

4 ม.ค.60

งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

3.

แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรปรับปรุง

(คำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย)

9 ม.ค.60

งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

4.

ดำเนินการร่างหลักสูตรปรับปรุง

12 ม.ค.-14 มี.ค.60

คณะกรรมการร่างหลักสูตรปรับปรุง

5.

เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย 

-   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 ท่าน)

-   กรรมการร่างหลักสูตร (อาจารย์ภายในอย่างน้อย 3 ท่าน)

เพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

31 ม.ค.60

หลักสูตร

6.

เสนอร่างหลักสูตรปรับปรุงต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

1 ก.พ.-14 มี.ค.60

คณะกรรมการร่างหลักสูตรปรับปรุง

7.

จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

อย่างน้อย 1 ครั้ง (วิพากษ์หลักสูตร)

15-31 มี.ค.60

หลักสูตร/

งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

8.

เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้วต่อสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

15 เม.ย.60

หลักสูตร

9.

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบเอกสาร โครงสร้างหลักสูตร รหัสวิชา ฯลฯ

1 พ.ค.60

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

10.

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

และเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อให้ความเห็นชอบ

15 พ.ค.60

หลักสูตร

11.

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

และเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ

1 มิ.ย.60

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เสนอวาระเข้าสภาวิชาการ และ

หลักสูตรเป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณา

12.

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติหลักสูตร

15 มิ.ย.60

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

เสนอวาระเข้าสภามหาวิทยาลัย และ

หลักสูตรเป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณา

13.

ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตร (ภายใน 30 วันหลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร)

30 มิ.ย.60

สำนักส่งเสริมวิชาการฯ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสภาหรือสมาคมวิชาชีพ หลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ

*งบปรับปรุงหลักสูตรจากสำนักส่งเสริมวิชาการฯ 25,000 บาท/หลักสูตร

**ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ อส.บ.การจัดการอุตสาหกรรม, อส.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง), อส.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, อส.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง, อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

 

 

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/