ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png4.png9.png
Today57
Yesterday109
This week57
This month1976
Total259649

Who Is Online

3
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:09
Powered by CoalaWeb
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสาร มคอ.5 ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคปกติ 2/2558 เขียนโดย sarawut.p 438
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาพรวมของหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบ 9 เดือน (1 สิงหาคม พ.ศ.2558 – 30 เมษายน พ.ศ.2559) เขียนโดย sarawut.p 477
กำหนดการปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย sarawut.p 1674
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตราฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558 เขียนโดย sarawut.p 907
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้ เขียนโดย sarawut.p 789
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557 เขียนโดย sarawut.p 834
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามผลการดำเนินงานของหลักสูตร เขียนโดย sarawut.p 611
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 เขียนโดย sarawut.p 673
แบบฟอร์มการเขียนโครางการ (ปรับปรุง2557) เขียนโดย sarawut.p 1106
ลิงค์เวีบไซด์เดิม เขียนโดย sarawut.p 617
ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิลคุณภาพภายใน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย Super User 766
คู่มือ และ แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา เขียนโดย Super User 651
แผนการดำเนินการ เขียนโดย Super User 665
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ เขียนโดย Super User 718
คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขียนโดย Super User 682

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/