ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png0.png0.png6.png7.png
Today95
Yesterday147
This week475
This month2394
Total260067

Who Is Online

3
Online
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 17:31
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ครงการการออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพกับโปรแกรม ETABS และการใช้โปรแกรม Revit architecture อย่างสถาปนิกและวิศวกร มืออาชีพ 8
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้... 39
5 พฤษภาคม 2561 sลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาข้าร่วมโครงการงานสถาปนิก 2561 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 36
2-3 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติกรไทย เอ็นจิเนียริ่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 55
1 พฤษภาคม 2561 การจัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำคำขอ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน.. 20
4 เมษายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา 50
28 มีนาคม 2561 เวลา8.30-16.00 น. โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องเรียนรวม 29.3.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 49
31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2561 อาจารยนิทัศน์ สุริยะกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมหุ่นยนต์ R-SiBO Club ได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แก่ทีมหุ่นยนต์ระดับอาชีวศึกษา ในงานแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 112
24 มกราคม 2561 คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ 82
21-22 ธันวาคม 2560 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 84
19 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานการออกแบบด้วยการเขียนทัศนียภาพ” โดยมี คุณวชิรวิชญ์ ธนเดชฐิติพัฒน์ สถาปนิก 108
24 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมโดยคุณ เศรษฐพงษ์ พิศิษฐวานิช สถาปนิกบริษัท U.S.3. Studio 96
17 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าเยี่ยมชมโครงการ the green villa หวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาถึงระบบการสร้างอาคารประเภทพักอาศัย 104
21 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม โรงแรม The Zenith Residence และ ร้านอาหาร After Work จังหวัดนครราชสีมา 98
27 กันยายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Guide หรือ BIM ) ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิก และ สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย 151
13-14 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ” ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนรวม (29.3.3) 134
21 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวคิดในการออกแบบ ปี 2017 129
ปฏิทินการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบแรก เริ่มรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นี้.. 135
15 กันยายน 2560 นายอมรเทพ กลายกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ในหัวข้อ SACICT CRAFT TREND 119
16 กันยายน 2560 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตร อส.บ. สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น 173
10 สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” จากการประกวดออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา 161
การอบรมสัมนาในหัวข้อเรื่อง Introduction to Cube Training Course ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมโยธา 148
17-19 สิงหาคม 2560 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดเวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม 189
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานปี 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช) จ.ปทุมธานี 170
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับการกำจัดของเสีย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน” ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 169

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/