ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png2.png
Today80
Yesterday127
This week541
This month2170
Total283382

Who Is Online

3
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:25
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
26- 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ได้จัดสัมมนาวัสดุอาคาร ประจำปี พ.ศ.2561 114
26 ตุลาคม 2561 บุคลากร นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 177
โครงการประกวดศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาโคราช ครั้งที่ 1 “Korat Craft Pottery #1” ณ Art Gallery and Exhibition ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 208
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (ESTACON 2018) 158
๑๔-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประชาธิปไตย และสารเสพติดสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีุุอตสาหกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 162
18-20 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมอีสานใต้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บุคลากรในชุมชน 101
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”รุ่นที่ ๒ 166
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และให้ความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 130
โครงการการออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพกับโปรแกรม ETABS และการใช้โปรแกรม Revit architecture อย่างสถาปนิกและวิศวกร มืออาชีพ 257
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้... 126
5 พฤษภาคม 2561 sลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาข้าร่วมโครงการงานสถาปนิก 2561 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 143
2-3 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตหกรรม นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติกรไทย เอ็นจิเนียริ่ง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 199
1 พฤษภาคม 2561 การจัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำคำขอ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน.. 138
4 เมษายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี – นครราชสีมา 168
28 มีนาคม 2561 เวลา8.30-16.00 น. โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องเรียนรวม 29.3.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 168
31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2561 อาจารยนิทัศน์ สุริยะกาญจน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมหุ่นยนต์ R-SiBO Club ได้รับเชิญให้ไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์แก่ทีมหุ่นยนต์ระดับอาชีวศึกษา ในงานแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 216
24 มกราคม 2561 คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนการจัดการความรู้ 200
21-22 ธันวาคม 2560 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์การเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 208
19 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ได้ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอผลงานการออกแบบด้วยการเขียนทัศนียภาพ” โดยมี คุณวชิรวิชญ์ ธนเดชฐิติพัฒน์ สถาปนิก 239
24 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการบรรยายพิเศษ การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมโดยคุณ เศรษฐพงษ์ พิศิษฐวานิช สถาปนิกบริษัท U.S.3. Studio 202
17 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าเยี่ยมชมโครงการ the green villa หวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาถึงระบบการสร้างอาคารประเภทพักอาศัย 198
21 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชม โรงแรม The Zenith Residence และ ร้านอาหาร After Work จังหวัดนครราชสีมา 196
27 กันยายน 2560 สัมมนาในหัวข้อ แนวทางการทำงานแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Guide หรือ BIM ) ซึ่งจัดโดยสภาสถาปนิก และ สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย 261
13-14 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ” ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนรวม (29.3.3) 265
21 กันยายน 2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ร่วมกับบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวคิดในการออกแบบ ปี 2017 245

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/