24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา

วันที่ 24 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง และอาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า ได้เข้าร่วมการสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา ณ ห้องสุรนารีเอ โรงแรมดุสิตปริ้นเซสโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยในการสัมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนา พร้อมทั้งได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมการศึกษา การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมาจากท่านศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข ผู้จัดการโครงการและ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร ผู้เชียวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ct03-1 1

ct03-1 2

ct03-1 3