17-19 สิงหาคม 2560 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดเวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมจัดงานโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดเวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม ในงานสัปดาห์วิชาการ ระหว่าวันที่17-19 สิงหาคม 2560 บริเวณอาคาร31 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ และความสามารถทางวิชาการ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ และเป็นการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการใหเความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่บุคคลทั่วไป

scn2560 1

scn2560 2

scn2560 3

scn2560 4

scn2560 5scn2560 6

รูปภาพทั้งหมด→https://www.facebook.com/nrrutechno/posts/714069915462544