ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png7.png9.png
Today77
Yesterday127
This week538
This month2167
Total283379

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:05
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
26 มิถุนายน 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ “การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 617
17-19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ในการนำเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 1453
6 มิถุนายน 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 799
10 มิถุนายน 2558 ปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 617
5 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รุ่น 1” 907
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase 3” 1522
21,27เมษายน2558 ฝึกอบรม “นักปั้นรุ่นใหม่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 734
20,24 เมษายน2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Macramé” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 633
3-4เมษายน2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 692
2-3 เมษายน2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 796
15-19 มีนาคม2558 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามคำเชิญจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 625
24มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเซรามิกส์ “เถ้า ฮง ไถ่” จังหวัดราชบุรี 635
20มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการบริหารในด้านการจัดทำหลักสูตรการบริหารงานงบประมาณ 613
16-18มีนาคม2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (CPOT) 784
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) 604
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างศึกษาดูงาน ณ โครงการ The Base Height Korat และโครงการ The Space Condo จังหวัดนครราชสีมา 663
25-27 กุมภาพันธ์2558 อบรมเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 สาขาอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 771
28 กุมภาพันธ์2558 ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคอนเวชั่น โรงแรมเซนทารา 538
16-20กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมจัดการระบบขนส่งทางราง ในหัวข้อ Railway Operation, Planning and Control 732
16-18 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 813
11กุมภาพันธ์2558สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น ณ โรงงานปลาส้มแม่เตี้ยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1827
9-10 กุมภาพันธ์2558 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบในหัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิถีไทยสู่สากล” 763
2-3 กุมภาพันธ์2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ตัวใหม่ 618
30มกราคม2558 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติพหุภาคีอีสาน ครั้งที่ 2 626
โครงการอบรมเสริมทักษะ โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท BIM 741

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/