ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png6.png7.png
Today81
Yesterday80
This week574
This month2042
Total268967

Who Is Online

2
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 22:19
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
6 มิถุนายน 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 742
10 มิถุนายน 2558 ปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 559
5 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รุ่น 1” 855
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase 3” 1461
21,27เมษายน2558 ฝึกอบรม “นักปั้นรุ่นใหม่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 685
20,24 เมษายน2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Macramé” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 542
3-4เมษายน2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 634
2-3 เมษายน2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 745
15-19 มีนาคม2558 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามคำเชิญจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 549
24มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเซรามิกส์ “เถ้า ฮง ไถ่” จังหวัดราชบุรี 579
20มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการบริหารในด้านการจัดทำหลักสูตรการบริหารงานงบประมาณ 530
16-18มีนาคม2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (CPOT) 730
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) 543
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างศึกษาดูงาน ณ โครงการ The Base Height Korat และโครงการ The Space Condo จังหวัดนครราชสีมา 611
25-27 กุมภาพันธ์2558 อบรมเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 สาขาอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 719
28 กุมภาพันธ์2558 ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคอนเวชั่น โรงแรมเซนทารา 484
16-20กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมจัดการระบบขนส่งทางราง ในหัวข้อ Railway Operation, Planning and Control 683
16-18 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 765
11กุมภาพันธ์2558สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น ณ โรงงานปลาส้มแม่เตี้ยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1758
9-10 กุมภาพันธ์2558 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบในหัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิถีไทยสู่สากล” 707
2-3 กุมภาพันธ์2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ตัวใหม่ 567
30มกราคม2558 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติพหุภาคีอีสาน ครั้งที่ 2 552
โครงการอบรมเสริมทักษะ โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท BIM 669
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านเซรามิก 628
อบรมการบริหารงานธุรการแนวใหม่และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 850

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/