ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png4.png9.png
Today57
Yesterday109
This week57
This month1976
Total259649

Who Is Online

3
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:11
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การอบรมสัมนาในหัวข้อเรื่อง Introduction to Cube Training Course ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมโยธา 147
17-19 สิงหาคม 2560 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดเวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม 187
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานปี 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช) จ.ปทุมธานี 169
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับการกำจัดของเสีย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน” ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 168
ขอแสดงความยินดีกับ นายอมรเทพ กลายกลาง ที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ 170
14 กค. 2560 นักศึกษา IM และ IME ร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างรายได้โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 172
18 กรกฎาคม 2560สูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษานายอมรเทพ กลายกลาง ที่ผ่านรอบแรกในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ 138
24 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” หรือ “PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax, ARIST.” 2017 121
๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 244
2 มิถุนายน 2560 นักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 181
24 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์จัดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สำหรับชุมชนด่านเกวียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา" ณ ตำบลด่านเกวียน 164
6-19 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 156
5 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมชมโครงการบ้าน THE LAKEN 190
26-28 เมษายน 2560 ลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2) 178
27 เมษายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 201
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นิธิ ลิศนันท์ และ อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา เข้าร่วมประชุม.พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก เกณฑ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร 215
3 มีนาคม 2560 งาน SCG SOLUTION FAIR 2017 ณ โรงแรม Avani Khon Kean Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น 195
3 มีนาคม 2560 อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่าได้เข้าร่วมสัมนา เรื่อง "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม " 215
24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 184
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการความร่วมมือระหว่างชุมชน "โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ้ามัดย้อม" ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 217
บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning Center 243
8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 195
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) 311
30 มกราคม 2560 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงานเสวนาวิชาการ คุยเรื่องดิน ถิ่นโคราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย 247
18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) 296

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/