ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:05
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
18 กรกฎาคม 2560สูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษานายอมรเทพ กลายกลาง ที่ผ่านรอบแรกในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ 132
24 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” หรือ “PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax, ARIST.” 2017 118
๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 241
2 มิถุนายน 2560 นักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 179
24 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์จัดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สำหรับชุมชนด่านเกวียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา" ณ ตำบลด่านเกวียน 162
6-19 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 152
5 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมชมโครงการบ้าน THE LAKEN 187
26-28 เมษายน 2560 ลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2) 176
27 เมษายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 198
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นิธิ ลิศนันท์ และ อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา เข้าร่วมประชุม.พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก เกณฑ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร 207
3 มีนาคม 2560 งาน SCG SOLUTION FAIR 2017 ณ โรงแรม Avani Khon Kean Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น 193
3 มีนาคม 2560 อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่าได้เข้าร่วมสัมนา เรื่อง "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม " 213
24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 180
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการความร่วมมือระหว่างชุมชน "โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ้ามัดย้อม" ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 214
บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning Center 241
8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 191
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) 307
30 มกราคม 2560 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงานเสวนาวิชาการ คุยเรื่องดิน ถิ่นโคราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย 246
18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) 293
30 มกราคม 2560 โครงการปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559 263

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/