ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png6.png
Today68
Yesterday100
This week238
This month1331
Total279746

Who Is Online

3
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:44
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ปฏิทินการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบแรก เริ่มรับสมัครวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นี้.. 211
15 กันยายน 2560 นายอมรเทพ กลายกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ในหัวข้อ SACICT CRAFT TREND 183
16 กันยายน 2560 16 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตร อส.บ. สาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น 253
10 สิงหาคม 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ที่ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” จากการประกวดออกแบบอาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา 243
การอบรมสัมนาในหัวข้อเรื่อง Introduction to Cube Training Course ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศวกรรมโยธา 235
17-19 สิงหาคม 2560 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติดเวยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวตกรรม 240
หลักสูตรเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานปี 60 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช) จ.ปทุมธานี 252
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“เทคโนโลยีพลาสมาอาร์คทางความร้อนขั้นสูงสำหรับการกำจัดของเสีย เพื่อผลิตพลังงานทดแทน” ณ โรงแรมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 244
ขอแสดงความยินดีกับ นายอมรเทพ กลายกลาง ที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ 219
14 กค. 2560 นักศึกษา IM และ IME ร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างรายได้โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจของชุมชนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 226
18 กรกฎาคม 2560สูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษานายอมรเทพ กลายกลาง ที่ผ่านรอบแรกในการประกวด เยาวชนนวัตศิลป์ 208
24 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม” หรือ “PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax, ARIST.” 2017 175
๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 296
2 มิถุนายน 2560 นักศึกษา และคณาจารย์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 232
24 พฤษภาคม 2560 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์จัดโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่สำหรับชุมชนด่านเกวียน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา" ณ ตำบลด่านเกวียน 224
6-19 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 212
5 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมชมโครงการบ้าน THE LAKEN 254
26-28 เมษายน 2560 ลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2) 227
27 เมษายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 262
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นิธิ ลิศนันท์ และ อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา เข้าร่วมประชุม.พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก เกณฑ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร 292
3 มีนาคม 2560 งาน SCG SOLUTION FAIR 2017 ณ โรงแรม Avani Khon Kean Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น 247
3 มีนาคม 2560 อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่าได้เข้าร่วมสัมนา เรื่อง "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม " 266
24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 243
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการความร่วมมือระหว่างชุมชน "โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ้ามัดย้อม" ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 272
บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning Center 303

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/