ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

1
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 17:39
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
6-19 พฤษภาคม 2560 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรสู่สากล กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 178
5 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมชมโครงการบ้าน THE LAKEN 214
26-28 เมษายน 2560 ลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2) 191
27 เมษายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 229
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นิธิ ลิศนันท์ และ อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา เข้าร่วมประชุม.พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก เกณฑ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร 256
3 มีนาคม 2560 งาน SCG SOLUTION FAIR 2017 ณ โรงแรม Avani Khon Kean Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น 214
3 มีนาคม 2560 อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่าได้เข้าร่วมสัมนา เรื่อง "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม " 231
24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 206
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการความร่วมมือระหว่างชุมชน "โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ้ามัดย้อม" ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 237
บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning Center 268
8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 211
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) 358
30 มกราคม 2560 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงานเสวนาวิชาการ คุยเรื่องดิน ถิ่นโคราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย 277
18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) 336
30 มกราคม 2560 โครงการปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559 287
29 พฤษจิกายน 2559 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด“โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST)” 286
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม จัดโครงการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหน้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30-19.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี29.2.2 319
Thailand Friendly Design Expo 2016 “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” 289
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ 367
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สราญสิริ นครราชสีมา โดยมีวิศวกรและผู้ดูแลโครงการ นำเยี่ยมชม 348
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม รายวิชา ก่อสร้างอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน โคราช (Terminal 21 Korat) 415
9 พฤศจิการยน 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์..>> 329
31 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำนักศึกชั้นปีที่ 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคาระห์ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา 308
23กันยายน2559 คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 371
23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 375

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/