ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png5.png3.png
Today61
Yesterday109
This week61
This month1980
Total259653

Who Is Online

2
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:26
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning Center 243
8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 195
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) 311
30 มกราคม 2560 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงานเสวนาวิชาการ คุยเรื่องดิน ถิ่นโคราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย 247
18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) 296
30 มกราคม 2560 โครงการปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559 264
29 พฤษจิกายน 2559 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด“โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST)” 241
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม จัดโครงการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหน้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30-19.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี29.2.2 304
Thailand Friendly Design Expo 2016 “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” 270
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ 322
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สราญสิริ นครราชสีมา โดยมีวิศวกรและผู้ดูแลโครงการ นำเยี่ยมชม 332
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม รายวิชา ก่อสร้างอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน โคราช (Terminal 21 Korat) 390
9 พฤศจิการยน 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์..>> 287
31 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำนักศึกชั้นปีที่ 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคาระห์ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา 292
23กันยายน2559 คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 309
23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 327
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับนิตยสารบ้านและสวน และ นิตยสาร room จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ“Design Trends ๒๐๑๖” 441
5 กันยายน - 7 กันยายน 2559 ปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้จัดโครงการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 286
15 สิงหาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เซรามิกส์เบื้องต้น ที่จะมีกิจกรรมการขึ้นรูปด้วยการหล่อ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 494
25-26 กรฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่7 ประจำปี 2559 617
18-19พฤษภาคม 2559โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสถาปัตยกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 588
วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 - 14.00 น.การอบมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบ CHE QA 3D ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 348
23 มิถุนายน 2559 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab 378
โครงการการศึกษาดูงานและการประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 384
29 เมษายน 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน งานสถาปนิก’59 อาสาสู่สามัญ (ASA Back to Basic) 713

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/