ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png8.png9.png7.png1.png
Today85
Yesterday80
This week578
This month2046
Total268971

Who Is Online

2
Online
วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 23:12
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
26-28 เมษายน 2560 ลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เข้าร่วงานที่จัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการสร้าสรรค์งานเซรามิกส์ (MOU2) 184
27 เมษายน พ.ศ. 2560 หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษาดูงานณ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 209
4 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร. นิธิ ลิศนันท์ และ อาจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา เข้าร่วมประชุม.พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก เกณฑ์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ณ สภาสถาปนิก กรุงเทพมหานคร 230
3 มีนาคม 2560 งาน SCG SOLUTION FAIR 2017 ณ โรงแรม Avani Khon Kean Hotel & Convention Centre จ.ขอนแก่น 201
3 มีนาคม 2560 อาจารย์สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่าได้เข้าร่วมสัมนา เรื่อง "เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน...กำลังสูง ทางเลือกใหม่ของการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม " 222
24 มีนาคม 2560 การสัมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ระหว่างกาล) โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 191
หลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดโครงการความร่วมมือระหว่างชุมชน "โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ผ้ามัดย้อม" ณ เทศบาลตำบลหัวทะเล 224
บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ จัดขึ้นโดยสำนักคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (27) ชั้น 1 ห้อง IT Learning Center 253
8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 201
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) 326
30 มกราคม 2560 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงานเสวนาวิชาการ คุยเรื่องดิน ถิ่นโคราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย 254
18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) 315
30 มกราคม 2560 โครงการปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559 271
29 พฤษจิกายน 2559 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด“โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST)” 250
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม จัดโครงการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหน้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30-19.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี29.2.2 310
Thailand Friendly Design Expo 2016 “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” 278
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ 343
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สราญสิริ นครราชสีมา โดยมีวิศวกรและผู้ดูแลโครงการ นำเยี่ยมชม 339
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม รายวิชา ก่อสร้างอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน โคราช (Terminal 21 Korat) 401
9 พฤศจิการยน 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์..>> 316
31 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำนักศึกชั้นปีที่ 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคาระห์ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา 298
23กันยายน2559 คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 336
23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 342
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับนิตยสารบ้านและสวน และ นิตยสาร room จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ“Design Trends ๒๐๑๖” 452
5 กันยายน - 7 กันยายน 2559 ปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้จัดโครงการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 294

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/