ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png2.png1.png
Today81
Yesterday124
This week205
This month1888
Total277121

Who Is Online

1
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 18:03
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม รายวิชา ก่อสร้างอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน โคราช (Terminal 21 Korat) 415
9 พฤศจิการยน 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์..>> 329
31 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำนักศึกชั้นปีที่ 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคาระห์ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา 308
23กันยายน2559 คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 371
23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 375
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับนิตยสารบ้านและสวน และ นิตยสาร room จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ“Design Trends ๒๐๑๖” 470
5 กันยายน - 7 กันยายน 2559 ปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้จัดโครงการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 319
15 สิงหาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เซรามิกส์เบื้องต้น ที่จะมีกิจกรรมการขึ้นรูปด้วยการหล่อ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 531
25-26 กรฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่7 ประจำปี 2559 660
18-19พฤษภาคม 2559โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสถาปัตยกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 609
วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 - 14.00 น.การอบมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบ CHE QA 3D ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 382
23 มิถุนายน 2559 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab 401
โครงการการศึกษาดูงานและการประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 409
29 เมษายน 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน งานสถาปนิก’59 อาสาสู่สามัญ (ASA Back to Basic) 733
10 - 11 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนโดยวิธีการหล่อน้ำดินในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 422
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด ครั้งที่ 10... 672
9 เมษายน 2559 งานเสวนาเชิงปฏิบัติการ ทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนางานออกแบบร่วมสมัย 754
16 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 871
21-22 มกราคม 2559 ณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมประจำปี 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) จ.ฉะเชิงเทรา 675
5 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าพัฒนาวิชาการทันต่อการท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21” 644
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ณ บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 667
วันที่ 5-18 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 725
6-8 มกราคม 2559 ประชุมนักวิจัยหน้าใหม่พบเวทีนักวิจัยอาวุธโส จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี 679
7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 643
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา9.00-12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 598

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/