ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png2.png
Today7
Yesterday63
This week7
This month2117
Total269042

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 03:25
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
16 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 861
21-22 มกราคม 2559 ณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมประจำปี 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) จ.ฉะเชิงเทรา 652
5 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าพัฒนาวิชาการทันต่อการท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21” 628
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ณ บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 651
วันที่ 5-18 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 707
6-8 มกราคม 2559 ประชุมนักวิจัยหน้าใหม่พบเวทีนักวิจัยอาวุธโส จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี 667
7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 612
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา9.00-12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 567
ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 921
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 652
8-9 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตกแต่งและการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 615
14 ตุลาคม 2558 "รู้รักษ์พลังงาน" จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าภายในอาคาร 659
13 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม ของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และการรับรองมาตรฐานของ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) 1495
14 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องกำเนิดสัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ RF ณ ห้องประชุมภูแก้วหลวง ชั้น 2 โรงแรม สีมาธานี 649
ขอแสดงความยินดีกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด 512
1-3 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 559
11 กันยายน 2558 Design trends 2015 ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบปี2015 729
6-7 สิงหาคม 2558 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 572
14 สิงหาคม 2558 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ อาจารย์โปแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5780004) “วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” 1034
7 สิงหาคม 2558 การฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการกิจการและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 601
โครงการออกค่ายบริการวิชาการและบริการชุมชนขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2558 646
19-24 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 547
26 มิถุนายน 2558 ดร.ดวงธิดา โคตรโยะา และอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนารับฟังแนวคิดการจัดระบบส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา 670
26 มิถุนายน 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ “การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 551
17-19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ในการนำเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 1395

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/