ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png4.png8.png
Today56
Yesterday109
This week56
This month1975
Total259648

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:06
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
13 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม ของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และการรับรองมาตรฐานของ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) 1488
14 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องกำเนิดสัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ RF ณ ห้องประชุมภูแก้วหลวง ชั้น 2 โรงแรม สีมาธานี 639
ขอแสดงความยินดีกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด 507
1-3 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 550
11 กันยายน 2558 Design trends 2015 ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบปี2015 723
6-7 สิงหาคม 2558 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 566
14 สิงหาคม 2558 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ อาจารย์โปแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5780004) “วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” 1026
7 สิงหาคม 2558 การฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการกิจการและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 594
โครงการออกค่ายบริการวิชาการและบริการชุมชนขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2558 637
19-24 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 533
26 มิถุนายน 2558 ดร.ดวงธิดา โคตรโยะา และอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนารับฟังแนวคิดการจัดระบบส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา 657
26 มิถุนายน 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ “การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 519
17-19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ในการนำเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 1387
6 มิถุนายน 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 719
10 มิถุนายน 2558 ปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 552
5 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รุ่น 1” 824
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase 3” 1437
21,27เมษายน2558 ฝึกอบรม “นักปั้นรุ่นใหม่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 676
20,24 เมษายน2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Macramé” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 536
3-4เมษายน2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 627
2-3 เมษายน2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 740
15-19 มีนาคม2558 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามคำเชิญจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 538
24มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเซรามิกส์ “เถ้า ฮง ไถ่” จังหวัดราชบุรี 572
20มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการบริหารในด้านการจัดทำหลักสูตรการบริหารงานงบประมาณ 517
16-18มีนาคม2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (CPOT) 724

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/