ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png3.png8.png4.png
Today7
Yesterday8
This week58
This month159
Total255384

Who Is Online

1
Online
วันเสาร์, 17 มีนาคม 2561 17:55
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
14 สิงหาคม 2558 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ อาจารย์โปแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5780004) “วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” 1023
7 สิงหาคม 2558 การฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการกิจการและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 591
โครงการออกค่ายบริการวิชาการและบริการชุมชนขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2558 636
19-24 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 531
26 มิถุนายน 2558 ดร.ดวงธิดา โคตรโยะา และอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนารับฟังแนวคิดการจัดระบบส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา 655
26 มิถุนายน 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ “การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 515
17-19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ในการนำเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 1386
6 มิถุนายน 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 718
10 มิถุนายน 2558 ปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 550
5 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รุ่น 1” 823
สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ และ e-GP phase 3” 1435
21,27เมษายน2558 ฝึกอบรม “นักปั้นรุ่นใหม่ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 675
20,24 เมษายน2558 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Macramé” ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี (29.2.2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 534
3-4เมษายน2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 625
2-3 เมษายน2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 737
15-19 มีนาคม2558 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามคำเชิญจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 536
24มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเซรามิกส์ “เถ้า ฮง ไถ่” จังหวัดราชบุรี 570
20มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการบริหารในด้านการจัดทำหลักสูตรการบริหารงานงบประมาณ 514
16-18มีนาคม2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (CPOT) 722
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) 535

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/