ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

2
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 02:59
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ณ บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 667
วันที่ 5-18 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 725
6-8 มกราคม 2559 ประชุมนักวิจัยหน้าใหม่พบเวทีนักวิจัยอาวุธโส จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี 678
7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 643
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา9.00-12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 598
ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 941
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 672
8-9 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตกแต่งและการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 621
14 ตุลาคม 2558 "รู้รักษ์พลังงาน" จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าภายในอาคาร 676
13 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม ของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และการรับรองมาตรฐานของ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) 1528
14 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องกำเนิดสัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ RF ณ ห้องประชุมภูแก้วหลวง ชั้น 2 โรงแรม สีมาธานี 657
ขอแสดงความยินดีกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด 541
1-3 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 576
11 กันยายน 2558 Design trends 2015 ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบปี2015 735
6-7 สิงหาคม 2558 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 581
14 สิงหาคม 2558 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ อาจารย์โปแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเมธีวิจัยอาวุโส (RTA 5780004) “วัสดุผสมซีเมนต์และคอนกรีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1” 1061
7 สิงหาคม 2558 การฝึกอบรมโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการกิจการและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) 615
โครงการออกค่ายบริการวิชาการและบริการชุมชนขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. 2558 661
19-24 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 568
26 มิถุนายน 2558 ดร.ดวงธิดา โคตรโยะา และอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมสัมมนารับฟังแนวคิดการจัดระบบส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา 698
26 มิถุนายน 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการ “การถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 567
17-19 มิถุนายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการ ในการนำเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) 1405
6 มิถุนายน 2558 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในงานอุตสาหกรรม 756
10 มิถุนายน 2558 ปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 576
5 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร รุ่น 1” 866

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/