ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png5.png
Today67
Yesterday100
This week237
This month1330
Total279745

Who Is Online

2
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:41
Powered by CoalaWeb

.

 คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4763 / 2560

 

1. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
5. ผศ.ธีรพันธุ์  สุทธีเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
6. ดร.อ่อนละมี  กมลอินทร์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิเคราะห์แผน กรรมการ
7. ดร.ปรัชญ์  บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนางานวิจัย กรรมการ
8. นายศราวุฒิ  ใจอดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน กรรมการ
9. ดร.ดวงดาว  วัฒนากลาง   ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการ
10.นายชาญศักดิ์  ตรีภพ ประธานหลักสูตรวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี กรรมการ
11.นายอนุชิต  คงฤทธิ์ ประธานหลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง กรรมการ
12.นายชน  ยี่นาง ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ กรรมการ
13.นางสาวปราณี  เท่ากลาง ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

14.ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย

ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4ปี กรรมการ

15.ดร.กฤติยา  นาคประสิทธฺ์

ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต่อเนื่อง กรรมการ
16.ดร.ทศพร  จันทร์เผือก
ประธานหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา กรรมการ
17.ดร.นิธิ  ลิศนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ
18.นางศิริวรรณ  อินทรเศียร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล  (อธิการบดี)
(เปลี่ยนแปลง และ แก้ไขตำแหน่ง วันที่ 26 กันยายน 2561 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 5625/2561)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

load คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4605/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4610/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4763/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5116.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)

load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 6134/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5016/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)

load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5625.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เปลี่ยนแปลง แก้ไข ตำแหน่ง)


Organization-Manager2

โครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานภายในโครงสรางการแบงสวนหนวยงาน -งานในคณะ

ผงขนตอนการปฏบตงาน สำนกงานคณบด คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

ขนตอนการใหบรการงานธระการสำนกคณบดคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

ผงการภาระงานสายสนบสนน สำนกงานคณบดคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

 

Attachments:
Download this file (ขั้นตอนการให้บริการงานธุระการสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG)ขั้นตอนการให้บริการงานธุระการสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG[ ]84 kB
Download this file (คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]593 kB
Download this file (คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]497 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ  ที่ 4763.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4763.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]671 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4605.2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4605.2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]267 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4610.2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4610.2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]290 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5016.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ้มเติม).pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5016.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ้มเติม).pdf[ ]317 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5625.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะ (เปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่ง).pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5625.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะ (เปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่ง).pdf[ ]382 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 6134.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 6134.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]377 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่5116.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ (เพิ่มเติม).pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่5116.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ (เพิ่มเติม).pdf[ ]323 kB
Download this file (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]302 kB
Download this file (บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา.jpg)บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา.jpg[ ]629 kB
Download this file (ผังการภาระงานสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG)ผังการภาระงานสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG[ ]132 kB
Download this file (ผังขั้นตอนการปฏิบติงาน สำนกงานคณบดี คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม.jpg)ผังขั้นตอนการปฏิบติงาน สำนกงานคณบดี คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม.jpg[ ]45 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf)แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf[ ]16615 kB
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]21646 kB
Download this file (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน.jpg)โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน.jpg[ ]28 kB
Download this file (โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน -งานในคณะ.jpg)โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน -งานในคณะ.jpg[ ]43 kB

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/