ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png2.png
Today7
Yesterday63
This week7
This month2117
Total269042

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 03:19
Powered by CoalaWeb

.

 คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4763 / 2560

 

1. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
5. ดร.ปรัชญ์  บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. ผศ.ธีรพันธุ์  สุทธีเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
7. ดร.อ่อนละมี  กมลอินทร์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสงเสริมและพัฒนางานวิจัย กรรมการ
8. นายศราวุฒิ  ใจอดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน กรรมการ
9. ดร.ดวงดาว  วัฒนากลาง   ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการ
10.นายชาญศักดิ์  ตรีภพ ประธานหลักสูตรวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี กรรมการ
11.นายจิรวัฒน์  โลพันดุง ประธานหลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง กรรมการ
12.นายชัยศิริ หลวงแนม ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ กรรมการ
13.ผศ.ณัฏวรัตน์  ขจัดภัย ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

14.ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย

ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4ปี กรรมการ

15.ดร.กฤติยา  นาคประสิทธฺ์

ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต่อเนื่อง กรรมการ
16.ดร.ทศพร  จันทร์เผือก
ประธานหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา กรรมการ
17.ดร.นิธิ  ลิศนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ
18.นายประยง ชนางกลาง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
ลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล  
อธิการบดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

load คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม..
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4605/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4610/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4763/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5116.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)

load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 6134/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5016/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม)Organization-Manager2

 

โครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานภายในโครงสรางการแบงสวนหนวยงาน -งานในคณะ

ผงขนตอนการปฏบตงาน สำนกงานคณบด คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

บคลากรสายสนบสนนการศกษา

ขนตอนการใหบรการงานธระการสำนกคณบดคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

ผงการภาระงานสายสนบสนน สำนกงานคณบดคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

 

Attachments:
Download this file (ขั้นตอนการให้บริการงานธุระการสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG)ขั้นตอนการให้บริการงานธุระการสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG[ ]84 kB
Download this file (คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]593 kB
Download this file (คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]497 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ  ที่ 4763.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4763.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]671 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4605.2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4605.2560 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]267 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4610.2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 4610.2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]290 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5016.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ้มเติม).pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 5016.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ (เพิ้มเติม).pdf[ ]317 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 6134.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 6134.2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]377 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่5116.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ (เพิ่มเติม).pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่5116.2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ (เพิ่มเติม).pdf[ ]323 kB
Download this file (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]302 kB
Download this file (บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา.jpg)บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา.jpg[ ]629 kB
Download this file (ผังการภาระงานสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG)ผังการภาระงานสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG[ ]132 kB
Download this file (ผังขั้นตอนการปฏิบติงาน สำนกงานคณบดี คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม.jpg)ผังขั้นตอนการปฏิบติงาน สำนกงานคณบดี คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม.jpg[ ]45 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf)แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf[ ]16615 kB
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]21646 kB
Download this file (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน.jpg)โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน.jpg[ ]28 kB
Download this file (โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน -งานในคณะ.jpg)โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน -งานในคณะ.jpg[ ]43 kB

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/