ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png2.png8.png2.png4.png
Today102
Yesterday96
This week198
This month1538
Total262824

Who Is Online

4
Online
วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 22:36
Powered by CoalaWeb

.

 คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

1. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. นายแสงเพ็ชร  งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
5. ดร.ปรัชญ์  บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. ผศ.ธีรพันธุ์  สุทธีเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
7. ดร.อ่อนละมี  กมลอินทร์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสงเสริมและพัฒนางานวิจัย กรรมการ
8. นายศราวุฒิ  ใจอดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน กรรมการ
9. นางสาวสถิตพงษ์  วงศ์สง่า ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการ
10.นายชาญศักดิ์  ตรีภพ ประธานหลักสูตรวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี กรรมการ
11.นายจิรวัฒน์  โลพันดุง ประธานหลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง กรรมการ
12.นายชัยศิริ หลวงแนม ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ กรรมการ
13.ผศ.ณัฏวรัตน์  ขจัดภัย ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ

14.ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย

ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4ปี กรรมการ

15.ดร.กฤติยา  นาคประสิทธฺ์

ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต่อเนื่อง กรรมการ
16.ดร.ทศพร  จันทร์เผือก
ประธานหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา กรรมการ
17.ดร.นิธิ  ลิศนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ
18.นายประยง ชนางกลาง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560
สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล  
อธิการบดี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

load คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4605/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
load คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4610/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Organization-Manager2

 

โครงสรางการแบงสวนราชการหนวยงานภายในโครงสรางการแบงสวนหนวยงาน -งานในคณะ

ผงขนตอนการปฏบตงาน สำนกงานคณบด คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

บคลากรสายสนบสนนการศกษา

ขนตอนการใหบรการงานธระการสำนกคณบดคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

ผงการภาระงานสายสนบสนน สำนกงานคณบดคณะเทคโนโลยอตสาหกรรม

 

Attachments:
Download this file (ขั้นตอนการให้บริการงานธุระการสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG)ขั้นตอนการให้บริการงานธุระการสำนักคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG[ ]84 kB
Download this file (คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]593 kB
Download this file (คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]497 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4605-2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4605-2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]538 kB
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม 2558).pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม 2558).pdf[ ]499 kB
Download this file (บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา.jpg)บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา.jpg[ ]629 kB
Download this file (ผังการภาระงานสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG)ผังการภาระงานสายสนับสนุน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.JPG[ ]132 kB
Download this file (ผังขั้นตอนการปฏิบติงาน สำนกงานคณบดี คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม.jpg)ผังขั้นตอนการปฏิบติงาน สำนกงานคณบดี คณะเทคโนโลยอตสาหกรรม.jpg[ ]45 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf)แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558.pdf[ ]16615 kB
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]21646 kB
Download this file (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน.jpg)โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานภายใน.jpg[ ]28 kB
Download this file (โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน -งานในคณะ.jpg)โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน -งานในคณะ.jpg[ ]43 kB

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/