ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png1.png6.png3.png
Today6
Yesterday18
This week37
This month207
Total255163

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561 20:39
Powered by CoalaWeb

ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์ม / คำสั่งฯ / ประกาศ

แบบฟอร์มขอใช้บริการทั่วไป

- แบบฟอร์มสั่งซื้อวัสดุ (ปรับปรุงแก้ไข 2560)
แบบฟอร์มสั่งซื้อวัสดุ (ใบแทก/เพิ่มเติม)

แบบฟอร์มการยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ (สำนักงาน)
- แบบขอใช้ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 29.2.2
แบบฟอร์มบริการถ่ายเอกสาร
แบบสอบถามความคิดเห็นในการใช้บริการ
ใบตรวจสภาพก่อนอนุมัติจ้างซ่อม
แบบฟอร์มการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

 

  ใบลา

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว คณบดีลงนาม
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว อธิการบดีลงนาม
ใบลาพักผ่อน คณบดีลงนาม
ใบลาพักผ่อน อธิการบดีลงนาม
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
หมายเหตุ *ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
ใบลาอุปสมบท
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา


แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ เกิน 3 วัน
แบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ไม่เกิน 3 วัน
แบบบันทึกสอนแทน, สอนชดเชย
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการทำงาน


- แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทย
ข้อปฏิบัติในการไปต่างประเทศ

แบบขออนุญาตไปราชการ-ปท.1
- แบบรายงานตัวกลับจากไปราชการต่างประเทศ-ปท.2
- แบบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ-ปท.3
- แบบรายงานตัวกลับจากลาไปต่างประเทศ-ปท.4
- บบบันทึกสอนแทน-สอนชดเชย (กรณีไปต่างประเทศ)
แบบฟอร์ม การขออนุญาตไปต่างประเทศ ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา-ปท.5

  งานบริการการศึกษา
แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
บบฟอร์มขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์29.3.1
- แบบฟอร์มขอใช้เรียนรวม 29.3.3

ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
ใบตรวจสภาพก่อนจ้างซ่อม
แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือ(LAB.หลักสูตรเทคโนโลยีก่อสร้างก่อสร้าง)

แบบขออนุมัติชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ IM01 (หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม)
แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงปริญญานพินธ์ IM02 (หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม)
แบบคำร้องขอสอบปริญญานพินธ์ IM03 (หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม)
แบบคำร้องส่งเล่มปริญญานพินธ์ฉบับสมบรูณ์ IM04 (หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม)


-
 
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- แบบรายงานภาระงานข้าราชการฯ พนักงานในสภาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกงาน
แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ศึกษาดูงาน
คู่มือจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับบสมบูรณ์
แบบฟอร์มการเขียนเสนอโครงการ (ปรับปรุง2557)
แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือ (โปรแกรมวิชาก่อสร้าง)
ภาพตราสัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆของมหาวิทยาลัย..คลิ๊กที่นี่ → More.. 


 

ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย

 

  
pencil ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ. 2560New
pencil แนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศ ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา New

pencilแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทย สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
pencilประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนและวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. 2559  

pencilประการศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง บัตรประจำตัวบุคลกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
pencilประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2559
pencilประกาศมหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปรับวุฒิการศึกษาและปรับค่าจ้างเพิ่มวุฒิการศึกาา ตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
pencilระกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การตัดโอนตำแหน่ง หรือการตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างและการเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่ง 
pencilประกาศมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องเกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2559 
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องเกณฑ์ภาระงานและมาตรฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 

pencil ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและบุคลากรรในมหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2553

pencilข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยมาตราฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ.2558

 pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน พ.ศ.2558

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการขอยกเว้น-ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกาาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

  pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งวิชิชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ(ฉบับที่2)

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(ฉบับที่2)

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหารสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ(ฉบับที่2)

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การประเมินพนักงานใสสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(ฉบับที่2)

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกาา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกาา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกาา และลูกจ้างประจำ

 pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เกณฑ์ภาระงานและมาตราฐานภาระงานของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2558

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 279/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 280/2558 เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานคำนวน และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 281/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน และข้อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 282/2558 เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวังสำหรับพนักงานอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 279/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 280/2558 เรื่อง การกำหนดค่ากลาง ฐานคำนวน และช่วงเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 281/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา พฤติกรรมการมาทำงาน การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน และข้อพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงาน

pencilประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 282/2558 เรื่อง กำหนดสมรรถนะประจำตำแหน่งและระดับที่คาดหวังสำหรับพนักงานอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 pencilขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

pencil....

 >>.. ดาวน์โหลด ระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย <ทั้งหมด>

   

 
แบบฟอร์ม และอื่นๆ (**สำรอง)

Attachments:
Download this file (ct eqipment.pdf)แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์เครื่องมือโปรแกรมวิชาก่อสร้าง[ ]57 kB
Download this file (LOGO FIT.jpg)LOGO FIT.jpg[ ]87 kB
Download this file (ขออนุมัติไปราชการ-เกิน-3-วัน.pdf)ขออนุมัติไปราชการ-เกิน-3-วัน.pdf[ ]56 kB
Download this file (ขออนุมัติไปราชการ-ไม่เกิน-3-วัน.pdf)ขออนุมัติไปราชการ-ไม่เกิน-3-วัน.pdf[ ]52 kB
Download this file (ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf)ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf[ ]7288 kB
Download this file (ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ. 2560.pdf)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พศ. 2560.pdf[ ]4873 kB
Download this file (ข้อปฏิบัติในการไปต่างประเทศ.pdf)ข้อปฏิบัติในการไปต่างประเทศ.pdf[ ]59 kB
Download this file (คู่มือจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับบสมบูรณ์.pdf)คู่มือจัดทำปริญญานิพนธ์ฉบับบสมบูรณ์.pdf[ ]391 kB
Download this file (ปฏิทินการดำเนินงานการขอยกเว้น-ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf)ปฏิทินการดำเนินงานการขอยกเว้น-ถอนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf[ ]732 kB
Download this file (ฟอร์มใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-คณบดีลงนาม.pdf)ฟอร์มใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-คณบดีลงนาม.pdf[ ]33 kB
Download this file (ฟอร์มใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-อธิการบดีลงนาม.pdf)ฟอร์มใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว-อธิการบดีลงนาม.pdf[ ]65 kB
Download this file (ฟอร์มใบลาพักผ่อน อธิการบดีลงนาม.pdf)ฟอร์มใบลาพักผ่อน อธิการบดีลงนาม.pdf[ ]53 kB
Download this file (ฟอร์มใบลาพักผ่อน-คณบดีลงนาม.pdf)ฟอร์มใบลาพักผ่อน-คณบดีลงนาม.pdf[ ]32 kB
Download this file (ฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf)ฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf[ ]43 kB
Download this file (หมายเหตุ ฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf)หมายเหตุ ฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf[ ]104 kB
Download this file (หลักเกณฑ์และวิธียกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf)หลักเกณฑ์และวิธียกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา.pdf[ ]1335 kB
Download this file (แนวทางการขอไปราชการต่างประเทศ-ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา.pdf)แนวทางการขอไปราชการต่างประเทศ-ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา.pdf[ ]469 kB
Download this file (แนวปฎิบัติในการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทย.pdf)แนวปฎิบัติในการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทย.pdf[ ]747 kB
Download this file (แบบขอถ่ายเอกสาร.pdf)แบบขอถ่ายเอกสาร.pdf[ ]116 kB
Download this file (แบบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ-ปท.3.pdf)แบบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ-ปท.3.pdf[ ]162 kB
Download this file (แบบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ-ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา-ปท.5.pdf)แบบขออนุญาตลาไปต่างประเทศ-ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา-ปท.5.pdf[ ]118 kB
Download this file (แบบขออนุญาตไปราชการ ปท.1.pdf)แบบขออนุญาตไปราชการ ปท.1.pdf[ ]129 kB
Download this file (แบบขออนุมัติชื่อเรื่อง-อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ IM01.pdf)แบบขออนุมัติชื่อเรื่อง-อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ IM01.pdf[ ]246 kB
Download this file (แบบขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์(29.3.1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)แบบขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์(29.3.1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]57 kB
Download this file (แบบขอใช้ห้องประชุมสำนักงานคณบดี - ห้องเรียนรวม.pdf)แบบขอใช้ห้องประชุมสำนักงานคณบดี - ห้องเรียนรวม.pdf[ ]210 kB
Download this file (แบบขอใช้ห้องเรียนรวม - ห้องประชุมสำนักงาน29.2.2.pdf)แบบขอใช้ห้องเรียนรวม - ห้องประชุมสำนักงาน29.2.2.pdf[ ]54 kB
Download this file (แบบคำร้องขอสอบปริญญานพินธ์ IM03.pdf)แบบคำร้องขอสอบปริญญานพินธ์ IM03.pdf[ ]182 kB
Download this file (แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงปริญญานพินธ์ IM02.pdf)แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงปริญญานพินธ์ IM02.pdf[ ]246 kB
Download this file (แบบคำร้องส่งเล่มปริญญานพินธ์ฉบับสมบรูณ์ IM04.pdf)แบบคำร้องส่งเล่มปริญญานพินธ์ฉบับสมบรูณ์ IM04.pdf[ ]248 kB
Download this file (แบบบันทึกสอนแทน, สอนชดเชย (ต่างประเทศ).pdf)แบบบันทึกสอนแทน, สอนชดเชย (ต่างประเทศ).pdf[ ]54 kB
Download this file (แบบบันทึกสอนแทน, สอนชดเชย.pdf)แบบบันทึกสอนแทน, สอนชดเชย.pdf[ ]53 kB
Download this file (แบบฟอร์มการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ.pdf)แบบฟอร์มการทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ.pdf[ ]68 kB
Download this file (แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อวัสด-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์2560.pdf)แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อวัสด-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์2560.pdf[ ]168 kB
Download this file (แบบฟอร์มสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (ใบแทรก-เพิ่มเติม).pdf)แบบฟอร์มสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ (ใบแทรก-เพิ่มเติม).pdf[ ]229 kB
Download this file (แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf)แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf[ ]157 kB
Download this file (แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกงาน 2560.pdf)แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกงาน 2560.pdf[ ]260 kB
Download this file (แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ศึกษาดูงาน.pdf)แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ศึกษาดูงาน.pdf[ ]102 kB
Download this file (แบบฟอร์มใบตรวจสภาพก่อนจ้างซ่อม.pdf)แบบฟอร์มใบตรวจสภาพก่อนจ้างซ่อม.pdf[ ]100 kB
Download this file (แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf)แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf[ ]3507 kB
Download this file (แบบยืมครุภัณฑ์โสทัศนูปกรณ์.pdf)แบบยืมครุภัณฑ์โสทัศนูปกรณ์.pdf[ ]61 kB
Download this file (แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร.pdf)แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากร.pdf[ ]155 kB
Download this file (แบบรายงานตัวกลับจากลาไปต่างประเทศ ปท.4.pdf)แบบรายงานตัวกลับจากลาไปต่างประเทศ ปท.4.pdf[ ]92 kB
Download this file (แบบรายงานตัวกลับจากไปราชการต่างประเทศ ปท.2.pdf)แบบรายงานตัวกลับจากไปราชการต่างประเทศ ปท.2.pdf[ ]182 kB
Download this file (แบบรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม.pdf)แบบรายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม.pdf[ ]60 kB
Download this file (แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สป1).pdf)แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (สป1).pdf[ ]7263 kB
Download this file (ใบสำคัญรับเงินฟอร์มเปล่า.pdf)ใบสำคัญรับเงินฟอร์มเปล่า.pdf[ ]102 kB
Download this file (ใบเสนอราคา.pdf)ใบเสนอราคา.pdf[ ]60 kB

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/