ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png3.png
Today81
Yesterday127
This week542
This month2171
Total283383

Who Is Online

3
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:41
Powered by CoalaWeb

บุคลากร

 

1382586813 resize 4

ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


1382587130 resize 27
นายรัฐพล  เข็มทอง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

1382587168 resize 8
ดร.วรุทัย  เดชตานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

1382586985 resize 23

นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน

1382586885 resize 13
ผศ.ธีรพันธุ์  สุทธิเทพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์

prach2
ดร.ปรัชญ์  บุญแซม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษา

 

1382590698 resize 2
ดร.อ่อนลมี  กมลอืนทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

 

xx60
นายศราวุฒิ  ใจอดทน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน
 
 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต(อส.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

 12650522 1032206116815886 140725838 n

ดร.พงษ์นรินทร์  ศรีพลอย 

 ประธานหลักสูตร อส.บ. 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม
(กรรมการบริหารคณะ)

1382586861 resize 28

ดร.กฤตยา  นาคประสิทธิ์
ประธานหลักสูตร อส.บ. 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม[
ต่อเนื่อง]
(กรรมการบริหารคณะ)

 

1382586885 resize 13

ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

1340696914 Chitapong Pic
ดร.ชิตพงษ์ เวชไธสง
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

 1382586985 resize 23

นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ  

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

1382587606 resize 24

นายเอกวิทย์ หวังกั้นกลาง
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

1382587432 resize 33

นางสาวสุวพัชร คัดจันทึก

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

1340697088 sunti

นายสันติ ชวนนอก
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

1382587208 resize 31

นายสมิทธ์ ปรีชาญาณ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

tee 

 นายสุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ

 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

 1382586842 resize 43

นายเสกสิทธิ์ กมลชัย
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม

 

1382587590 resize 53
นายนิทัศน์ สุริยะกาญจน์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์และโทรคมนาคม 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาตรบัณฑิต(อส.บ.)

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1382587807 resize 9

นางสาวปราณี เท่ากลาง
ประธานหลักสูตร อส.บ.

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(กรรมการบริหารคณะ)

1382587011 resize 38

นายอรรคเดช สุนทรพงศ์

อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

1382587000 resize 26

ผศ.ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย
อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 boonchup60

ผศ.ดร.บุญชุบ บุญสุข
อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  19-9-2560 13-24-59

นางสาวภิญญาพัชร์  สวัสดิ์กุลนิธิ
อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 lek1
  นายการุณ  มุกดาเนตร
อาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

_______________________________________________________________หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต (สถ.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม


1382587067 resize 46

ดร.นิธิ ลิศนันท์

ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
(กรรมการบริหารคณะ)

1382587048 resize 42

นางสาวรัตนพันธุ์  โสภาเวทย์ 
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

1382587083 resize 47

ผศ.การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 xx60
นายศราวุฒิ ใจอดทน

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

1382587366 resize 41

นางสาวมาริสา หิรัญตียะกุล

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

1382587792 resize 25

นายวุฒิพงศ์ แสนบุดดา

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

kwannapha59

นางสาวขวัญนภา สิทธิประเสริฐ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

12642882 1032213383481826 5498121535764554054 n

นายรัฐพล  ปัญจอาภรณ์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

12650858 1032213356815162 1486484405215644169 n 

นายบัณฑิตทัศน์  ทสยันไชย

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

12644926 1032213373481827 298926665314615321 n   

นางสาวสุพัตรา  ทองกลม
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 12688136 1032213376815160 4465470384303494124 n

นางสาวนิธิมา  หาญประโคน
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

  sattra

นายศาสตรา  ตั้งใจ
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 12670450 1032213360148495 5341854291116403193 n

นายปริญญา  เชิดเกียรติพล
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 

 

 __________________________________________________________________________________ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา


todd

ดร.ทศพร  จันทร์เผือก

 ประธานหลักครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
(กรรมการบริหารคณะ)

1382587110 resize 48นางสาวสภาวดี  เสริมรัมย์

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 

10572803 649525135143672 1850768583 n
นายฐิติวัสส์ กาญ
จนพิมาย

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

10382232 748893115163144 4013244395200732265 o

 นางสาวสุโอปอ หิรัญจิรชีพ

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

12
ผศ.สุรศักดิ์ เทศประสิทธิ์

อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 lek-ceramic

นายไพโรจน์   พุทธโอวาท
อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง


1382590860 resize 22

ดร.ดวงดาว วัฒนากลาง

 ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง
(กรรมการบริหารคณะ)

1382586813 resize 4

ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

1382587130 resize 27

นายรัฐพล เข็มทอง
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

1382590886 resize 20
ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

1382590840 resize 19

นายสถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

fonนางสาววิชยา  ริงคนะนนท์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

1382587147 resize 14

ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

 dep

นายจักรกฤษณ์  สุทธานุรักษ์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง


   
   

__________________________________________________________________________________ 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 

gun

นายชาญศักดิ์ ตรีภพ

ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
(กรรมการบริหารคณะ)

1382590758 resize 6 

นายอนุชิต คงฤทธิ์

ประธานหลักสูตร อส.บ. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม[ต่อเนื่อง]
(กรรมการบริหารคณะ)

1382587168 resize 8
ดร.รุทัย เดชตานนท์
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 prach2

ดร.ปรัชญ์  บุญแซม

อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

 

 1382587242 resize 49

 นายเสรี เสือกกระสัง

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1382590785 resize 29

นางสาวละอองดาว ขุนงิ้ว
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1382587749 resize 52

นายฤทธิรงค์ แจ้งอิ่ม

อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

1382587182 resize 3

นายจิรวัฒน์ โลพันดุง 
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1382587417 resize 7 

นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1382590811 resize 30
นางสาวกนกพร บุญจูบุตร
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

1382587302 resize 36 
นายอังคาร คำเรือน
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

 
 

 

__________________________________________________________________________________


หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร (อส.บ.)

สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์


1382590964 resize 16

นายชน ยี่นาง
ประธานหลักสูตร อส.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
(กรรมการบริหารคณะ)

 

1382590698 resize 2

ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

 

 

1382587272 resize 15

นายชัยศิริ หลวงแนม
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

 

 1382587405 resize 1

นายเกรียงไกร ดวงขจร
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 

1382590721 resize 17

นายดุริวัฒน์ ตาไธสง
อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

  

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

สำนักงานคณบดี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

oa 

 นางศิริวรรณ  อินทเศียร

หัวหน้างานสำนักงานคณบดี
(กรรมการบริหารคณะ)

 

 สายงานบริการการศึกษา

rang59-2

นายศราวุธ พิสุตปัญญาทร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้าสายงานบริการการศึกษา)


สายงานบริหารงานทั่วไป

som59

นางสาวกรภัร ปิ่นรัตนโสภณ

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้าสายงานบริหารงานทั่วไป)


boy59

นายศราวุธ เพียซ้าย

นักวิชาการศึกษา 

 ke59

นางสาวกมลทิพย์  กาพย์กระโทก
นักวิชาการพัสดุ

 

mod59

นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง 

นักวิชาการศึกษา 

mann59

 นางสาวสายม่าน เสมาภักดี

นักวิชาการศึกษา

 tong59

 นายชัยพงศ์ นาคเพชร

นักวิชาการศึกษา 

u59 

 นางสาวอริญชยา มณูรัตน
นักวิชาการพัสดุ

ฉตรชย

นายฉัตรชัย  สุดดีพงษ์

นักวิชาการศึกษา 

ning59
นายพงษ์ตรี  ศรีพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ched59  

นายพิเชฐ  กล็ดงูเหลือม

นักวิชาการศึกษา 

mam60   

นางสาวสุพัตรา  ปังสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา 


 

 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/