ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png5.png
Today67
Yesterday100
This week237
This month1330
Total279745

Who Is Online

1
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:40
Powered by CoalaWeb

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์

 

ปรัชญา เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการ ผสานเทคโนโลยีคู่คุณธรรม นำสู่ชุมชน
   
วิสัยทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ สู่มาตรฐานวิชาชีพ และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
   
พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการออกแบบสู่มาตรฐานวิชาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

   (ข้อมูลด้านนักศึกษา) (แผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา) (ข้อมูลด้านบุคลากร)

 

 

 

2. ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม

    (รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน) (วิดิทัศน์แนะนำหลักสูตรฯ) (แผ่นพับ)

 

 

 

3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

    (งานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา)

 

 

  4. เป็นแหล่งวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
    (รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม บริการวิชาการ)
   
 

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

    (รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม)

 

 

 

6. บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
    (ข้อมููลด้านประกันคุณภาพการศึกษา)

 

 

อัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ยุทธศาสตร์ย่อย 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการ
   
ภาพของคณะ
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเป็นเอกภาพ (unity) และมีศักดิ์ศรี (integrity)
   
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ
  สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน
   
คุณลักษณะบัณฑิต
  มีความรู้และคุณธรรมที่เป็นสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ใช้งานได้ 

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/