ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png4.png
Today82
Yesterday127
This week543
This month2172
Total283384

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:08
Powered by CoalaWeb

แผนงานคณะ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แผนงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pencil แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
pencil
 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
pencilแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
pencilแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 
pencil แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
pencilแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
pencil แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำปี 2556
pencil แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
pencil แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2556
pencil แผนการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำปี 2554
pencil แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
pencil แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2554

pencil ยุทธศาสตร์ประจำปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2553-2556
pencil ประกาศเรื่องอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553-2554


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

pencil คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 154/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว ของคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
pencil คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 248/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2560-2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2560
pencil คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 252/2559 เรื่อง การมอบหมายภาระหน้าที่ และควมรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน 
pencil คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 259/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 289/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง เวปไซต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 300/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา

pencil คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2742/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1933/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4615/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4531/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
pencil คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่8798/2557
pencil คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 6603/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
pencil คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 8798/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (Document-2.pdf)Document-2.pdf[ ]569 kB
Download this file (คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่8798-2557.pdf)คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่8798-2557.pdf[ ]568 kB
Download this file (คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 248_2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี.pdf)คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 248_2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี.pdf[ ]47 kB
Download this file (คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 154-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว.pdf)คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 154-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว.pdf[ ]38 kB
Download this file (คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 252-2559 เรื่อง การมอบหมายภาระหน้าที่.pdf)คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 252-2559 เรื่อง การมอบหมายภาระหน้าที่.pdf[ ]28 kB
Download this file (คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 259-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ.pdf)คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 259-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ.pdf[ ]24 kB
Download this file (คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 289-2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำเวปไซต์.pdf)คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 289-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำเวปไซต์.pdf[ ]37 kB
Download this file (คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ 300-2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.pdf)คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ 300-2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.pdf[ ]50 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4615-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 4615-2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]621 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยที่1933-2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยที่1933-2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.pdf[ ]364 kB
Download this file (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 2742-2560  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ.pdf)คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 2742-2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะ.pdf[ ]19 kB
Download this file (แผนการบริการวิชาการ-ปีการศึกษา-2559.pdf)แผนการบริการวิชาการ-ปีการศึกษา-2559.pdf[ ]116 kB
Download this file (แผนจัดกิจกรรมนักศึกษา-ปีการศึกษา-2559.pdf)แผนจัดกิจกรรมนักศึกษา-ปีการศึกษา-2559.pdf[ ]44 kB
Download this file (แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-ปีการศึกษา-2559.pdf)แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม-ปีการศึกษา-2559.pdf[ ]146 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf)แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559.pdf[ ]54597 kB
Download this file (แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf)แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf[ ]40051 kB
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf[ ]21187 kB
Download this file (แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf[ ]17329 kB

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/