ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png0.png0.png6.png7.png
Today95
Yesterday147
This week475
This month2394
Total260067

Who Is Online

3
Online
วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 17:30
Powered by CoalaWeb

นักศึกษา , ศิษย์เก่า

 เนื่องจากsever  http://web.nrru.ac.th/web/techno ขัดข้อง อยู่ระหว่างการประสานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแก้ไข

 _______________________________________________________________________________________________

กิจกรรมนักศึกษา

  -ภาพกิจกรรมนักศึกษา "พี่น้องสัมพันธ์ 2555"
 -ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา
 -รวมภาพกิจกรรมนักศึกษา
 -กิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ 2554
 -กระดานสนทนา พูดคุย พลัดกันถาม-ช่วยกันตอบศิษย์เก่า @ การจัดการอุตสาหกรรม
 -รายชื่อบัณฑิตโปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมที่สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ต.ค.52-30ก.ย.53) 

 

 

 

ศิษย์เก่า @ ก่อสร้าง

 

 -นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาค กศ.ปช. ชั้น/ปี 11 หมู่ 1
 -นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาค กศ.ปช. ชั้น/ปี 12 หมู่ 1
 -นักศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 9
 -นักศึกษาที่จบหลักสูตร ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
 
-ข้อมูลศิษย์เก่า โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 2549

 


 

ศิษย์เก่า @ อุตสาหกรรมศิลป์

 

 -ศิษย์เก่า อุตสาหกรรมศิลป ปีการศึกษา2532  
 -ข้อมูลสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมศิลป ปี32 และเพื่อนๆ

 

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

เรื่อง  แนวปฏิบัติตน สำหรับนึกศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

         ตามปรัชญาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เน้น ใช้คุณธรรม นาเทคโนโลยี สู่วิถีชุมชนและ ตามพันธกิจ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีภูมิปัญญาทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และมุ่งทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพื่อการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสาคัญของคุณภาพ บัณฑิต ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติตนสาหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

 

ข้อ 1 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.. 2551

 

ข้อ 2 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข้อ 3 นักศึกษาต้องมีมารยาทอันดีงามตามวิถีแห่งวัฒนธรรมไทย และปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรม จริยธรรม

 

ข้อ 4 การทะเลาะวิวาทถือเป็นภัยร้ายแรงต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัย

 

ข้อ 5 นักศึกษาต้องมีจิตสานึกด้านความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

 

ข้อ 6 การ แต่งกายของนักศึกษา ทั้งชายและหญิง ต้องถูกต้องตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.. 2551 และการแต่งกายตามแบบของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาหรับการเข้าเรียนภาคปฏิบัติ

 

ข้อ 7 การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

 

ข้อ 8 กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ต้องคานึงถึงสิทธิของบุคคล และความสามัคคีในหมู่คณะ

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.. 2553


        -- นายอธิพัชร์  ทวีชาติ --
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


 ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง
แนวปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/