ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png7.png2.png8.png4.png
Today60
Yesterday81
This week562
This month1597
Total257284

Who Is Online

1
Online
วันอาทิตย์, 27 พฤษภาคม 2561 23:00
Powered by CoalaWeb

คู่มือจัดทำโครงการนักศึกษา

คู่มือการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือจัดทำโครงการ

 - แบบฟอร์มที่  ๑  โครงการ                                                                      

- แบบฟอร์มที่  ๒  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ        

- แบบฟอร์มที่  ๓  คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้เข้าร่วม โครงการ/วิทยากร                                                                                     

- แบบฟอร์มที่  ๔  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาลงนามคำสั่ง                  

- แบบฟอร์มที่  ๕  แบบขอใช้ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                 

- แบบฟอร์มที่  ๖  บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา                                           

- แบบฟอร์มที่  ๗  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร                           

- แบบฟอร์มที่  ๘  บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ                    

- แบบฟอร์มที่  ๙  บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ                   

- แบบฟอร์มที่  ๑๑  แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม                                    

- แบบฟอร์มที่  ๑๒  ใบลงทะเบียนสำหรับโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม                

- แบบฟอร์มที่  ๑๓  คำกล่าวเปิด พิธีเปิดโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม                 

- แบบฟอร์มที่  ๑๔  คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม            

- แบบฟอร์มที่  ๑๕  ใบสำคัญรับเงิน

- แบบฟอร์มที่  ๑๙  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าศึกษาดูงาน                     

- แบบฟอร์มที่  ๒๐  แบบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ                                        

- แบบฟอร์มที่  ๒๑  แบบขอใช้รถยนต์

- แบบฟอร์มที่  ๒๒  แบบขอใช้รถยนต์เพื่อเป็นสวัสดิการ  

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/