หน่วยงานฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


หลักสูตรเปิดอบรม ประจำปี 2563

            1. เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการที่ 1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ