หน่วยงานฝึกอบรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


หลักสูตรเปิดอบรม ประจำปี 2563

            1. เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการที่ 1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2563


            อัพเดทตารางการเปิดอบรม


            1. การสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา


            2. การเขียนแบบสองมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย AutoCAD


            3. หลักสูตรการใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์


            4. การเชื่อมไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน


            5. การใช้ Excel วิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ


            6. การประมวลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์


            7. การเพิ่มทักษะการทดสอบวัสดุก่อสร้าง


            8. การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์


            9. การสร้างแบบ 3 มิติ ทางสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม Google Sketch Up


            10. การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาเทคนิคราก


            11. การสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ “สวนถาด”


            12. การอบรม AutoDesk Revit


            13. การออกแบบและปรับปรุงบ้านพักอาศัยตามนิยามของความพอเพียง


            14. การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า


            15. แต่งภาพแต่งพอร์ทโฟลิโอ


            16. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์


            17. มัดย้อมศิลปะบนผืนผ้า