เอกสารการขอใช้งานห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และการจองใช้งานการประชุมผ่านระบบ ZOOM ออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

            1. ระบบการขอจองการใช้งานห้องประชุมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click Here!!

            2. ระบบการขอจองการใช้งานระบบ Zoom Cloud Meeting คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click Here!!

            3. ตรวจสอบตารางการใช้งานห้องประชุมออนไลน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click Here!!

            4. ตรวจสอบตารางการใช้งานการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click Here!!

            5. ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click Here!!

   เอกสารขอใช้งานห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

            1. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานห้องประชุม และห้องเรียนรวม ชั้น 2 - 3 อาคาร 29

            2. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 38 (38.05.01)

            3. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 และอาคาร 38


   เอกสารขอใช้งาน นำออก อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และแจ้งซ่อมแซมฯ

            1. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

            2. ดาวน์โหลดเอกสาร ขออนุญาตนำครุภัณฑ์ออกนอกมหาวิทยาลัย

            3. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Copyright © FIT-NRRU 2018