การจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน

            1. การจัดการความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อและวิธีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

            2.

            3.

            4.

            5.

การจัดการความรู้ (KM) ด้านการวิจัย

            1.

            2.

            3.

            4.

            5.

การจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารการจัดการ

            1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ สายสนับสนุน เรื่อง เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี พ.ศ.2563

            2.

            3.

            4.

            5.

การจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริการวิชาการ

            1. การจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการหรือการพัฒนาท้องถิ่น"

            2. Video Clip การจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการบริหารจัดการงานด้านการบริการวิชาการหรือการพัฒนาท้องถิ่น"

            3.

            4.

            5.
  • ฐานข้อมูล KM ที่ผ่านมาของคณะ


  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
    Copyright © FIT-NRRU 2018