ข่าวสารทั่วไป

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปกล้วย 3 อร่อย

2 ส.ค. 2565, 15:25