ข่าวสารทั่วไป

การตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสัมภาษณ์ผู้บริหารโดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ 2566

19 ก.ค. 2566, 15:35