ข่าวสารทั่วไป

ค่ายพัฒนา Soft Skill ด้วยกลไกทางวิศวกรสังคมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ แก้ปัญหาชุมชนตามแนวทาง BCG .

4 ก.ย. 2566, 13:20