ข่าวสารทั่วไป

4 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 (สัญจร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ณ อาคารปฏิบัติการรวม อาคาร 38

5 ก.พ. 2563, 10:30