ข่าวสารทั่วไป

สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 อยู่ในระดับดี

23 มิ.ย. 2563, 11:51