ข่าวสารทั่วไป

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงศ์ แสนบุดดา ได้รับการอนุมัติแต่งตั้ง ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

20 ต.ค. 2563, 13:38