ข่าวสารทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิชยา ริงคะนานนท์ที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

16 มี.ค. 2564, 13:47