ข่าวสารทั่วไป

24 มกราคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดาเนินการคัดกรองนักศึกษาด้วยการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้าเรียน

24 ม.ค. 2565, 14:27