ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

โครงการการบริการวิชาการและบริการชุมชน หัวข้อ การบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตรและพัฒนาความรู้การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ของเกษตรกร

25 ก.ค. 2562, 15:42