ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการสร้างสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาช่างปั้นดินเผาด่านเกวียนเพื่อสืบสานองค์ความรู้สู่เยาวชนในท้องถิ่น

17 ก.ย. 2562, 15:28