ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)

27 ม.ค. 2563, 15:08