ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

หน่วยทดสอบฝีมือแรงงานสาขาวิชาเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์รับการตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยทดสอบ ประจำปี

13 ก.พ. 2563, 16:14