ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

แบบการผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล ด้วยท่อพิวีซีแบบใช้เท้าเหยียบ ออกแบบและจัดทำโดยสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 พ.ค. 2563, 14:26