ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

วันที่ 13 และ 15 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

15 ก.ค. 2563, 16:17