ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนาสานพลังโคราชฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิด-๑๙ เดินหน้าสู่การเป็นมหานครแห่งภูมิภาคอีสาน

3 ธ.ค. 2564, 15:32