ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) (U2T) ตำบลตลาดไทร

11 ธ.ค. 2564, 21:23