ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

26 ก.ค. 2565, 14:14