ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

ผลการตรวจประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับคุณภาพดี

15 ก.ย. 2566, 10:32