ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์


ปรัชญา

เป็นแหล่งความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการ ผสานเทคโนโลยีคู่คุณธรรม นำสู่ชุมชน


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ สู่มาตรฐานวิชาชีพ และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีและการออกแบบสู่มาตรฐานวิชาชีพ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

2. ผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม

3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล

4. เป็นแหล่งวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

6. บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี


อัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ย่อย 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับผู้ประกอบการ


ภาพของคณะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความเป็นเอกภาพ (unity) และมีศักดิ์ศรี (integrity)


อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ

สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน


คุณลักษณะบัณฑิต

มีความรู้และคุณธรรมที่เป็นสากล มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ใช้งานได้