แผนปฏิบัติราชการ, แผนปฏิบัติการงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม ปี 2565

แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2564

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อนุมัติ ครั้งที่1)

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเรื่องอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553-2554


แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561


แผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563

แผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562


คำสั่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 154/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว ของคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 248/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2560-2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2560

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 252/2559 เรื่อง การมอบหมายภาระหน้าที่ และควมรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 259/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 289/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง เวปไซต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 300/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2742/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1933/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4615/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4531/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่8798/2557

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 6603/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 8798/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม