FIT.news Update Feb 2024
14 Jun 2024

FIT.news Update

 ม.ราชภัฏโคราช จัดพิธีสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี ..
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความตระหนักในภาระหน้าที่คือการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้มีทักษะและมีความพร้อมในการออกสู่สังคมและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นรวมไปถึงประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการผลิตหลักสูตรหลากหลายด้านเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีความสามารถถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย รวมไปถึงหล่อหลอมความคิดและจิตใจอันดีงามและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “แหล่งวิชาการ สร้างสรรค์คนดี มีคุณธรรม นำสังคม”

--------------------------------------------
ม.ราชภัฏราชสีมา น้อมแสดงความจงรักภักดีแด่ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
หาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมใจร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารราชภัฏรังสฤษฏ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย อธิการบดีกล่าวแสดงความจงรักภักดีถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร พร้อมกันนี้ ยังได้ทรงงานอย่างหนักมาโดยตลอดเพื่อพัฒนาประเทศและเพื่อความสุขของราษฎร และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่จะได้เนินการจัดขึ้นเพื่อเชิดชูพระปรีชาสามารถทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม คือ การประกวดวงโปงลางชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม”

--------------------------------------------

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”
ม.ราชภัฏโคราช รวมพลังศรัทธา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 11
พิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 11 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี การจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ สืบเนื่องจากศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ เป็นสถานที่สำคัญที่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความเคารพศรัทธา โดยมีข้อมูลจากคำบอกเล่าของอาจารย์จำเนียร ศุภลักษณ์ศึกษากร และอาจารย์สม หิรัญพันธุ์ ถึงความเป็นมาของเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ เชื่อกันว่าเป็นชื่อของคุณตาเจ้าของที่ที่ขายให้กับรัฐบาลเพื่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งพัฒนาตามลำดับจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในปัจจุบัน และเชื่อกันว่าเจ้าพ่อขุนศักรินทร์คอยปกปักรักษาคุ้มครองให้ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอยู่อย่างเป็นสุข ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาสืบเนื่องยาวนานมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492

--------------------------------------------

พิธีสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดี ..
--------------------------------------------

ม.ราชภัฏราชสีมา น้อมแสดงความจงรักภักดีแด่ “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
--------------------------------------------

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ”ม.ราชภัฏโคราช รวมพลังศรัทธา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 11